E-Devlet Kayıtlı E- Posta yönetmeliği yayımlandı

Elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu ve gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu kesin olarak tespitini sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminin esasları belirlendi.

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumunun, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik, 1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girecek.

Yönetmelik, kayıtlı elektronik posta (KEP) sisteminin hukuki ve teknik yönleri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenliyor, kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bu işlemlerin sonuçlarına, kayıtlı elektronik posta adresine sahip gerçek ve tüzel kişilere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında KEP hesabı vasıtasıyla hukuki ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve güvenli iletişimde bulunmak gibi amaçlarla kullanılacak.

HESAP BAŞVURULARI İÇİN

KEP hesabı almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısına -KEPHS- başvuruda bulunacak. KEPHS olmak isteyenler, yapacağı başvuruda KEPHS olma talebini içeren dilekçeyi ve bu Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak Kuruma sunacak. Kurum tarafından kabul edilen başvuru incelemeye alınır ve inceleme iki ay içinde sonuçlandırılacak. Başvuruda istenen bilgi ve belgelerde yer alan hususları eksiksiz olarak yerine getirdiği tespit edilen başvuru sahipleri Kurum tarafından KEPHS olarak yetkilendirilecek vwe kişi kullanıma başlayacak.

Bu sistem içerisinde bir elektronik iletinin gönderilmesi ve alınması dışında elektronik belgelerin saklanması, güvenli iletişim ve elektronik ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri gibi  hizmetler sunabilecek.

KAYITLAR SENET HÜKMÜNDE OLACAK

KEPHS'nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmünde olacak ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacak. KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukuki sonuçlar hesap sahibi üzerinde dolacak.

KEPHS'nin ortaklarının, yöneticileri ve istihdam ettiği veya ettirdiği personeli, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olması gerekecek. Bu kriterler, KEPHS'nin tüzel kişi ortaklarının yöneticileri için de aranacak.

Bu hizmetten yararlanmak isteyenler 1 Mayıs 2012'den itibaren Kuruma başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Elektronik Posta yönetmeliği yayımlandı
Tarih:
Hit: 1699
Yazar: zoneYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.