Tahribat.com u usulsüz kapatan TTNET‘e BTK‘dan 248 bin lira ceza

Karar Tarihi: 18.01.2012

Karar No : 2012/DK-59/19

Gündem Konusu : TTNet AŞ Hakkında Yapılan Soruşturma.

Karar : Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının hazırladığı 13/01/2012 tarihli ve B.11.6.BTK.0.59.04.00/3482 sayılı takrir ve ekleri incelenmiştir.

13/07/2011 tarih ve 2011/DK-59/359 sayılı Kurul Kararı ile Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesine dayanılarak TTNet AŞ nezdinde yapılan soruşturma neticesinde TTNet AŞ tarafından; 01/01/2011, 27/06/2011 ve 05/07/2011 tarihlerinde, adli mercilerce koruma tedbiri veya Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararları bulunmamasına rağmen bazı İnternet sitelerine (youtube.com, izlesene.com, fileserve.com, rapidshare.com, vimeo.com, akormerkezi.com, tahribat.com) erişimin engellendiği ve sistemlerinin çalışır vaziyette tutulması için gerekli donanım, yazılım, bakım, onarım, teknik destek gibi gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu soruşturma sonucu hazırlanan soruşturma raporu ile işletmecinin yazılı savunmasında belirttiği hususlar birlikte değerlendirildiğinde, İşletmecinin, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin; "Erişimin engellenmesi usulü” başlıklı 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (s) ve (u) bentlerine aykırı davrandığı tespit edilmiştir.

Mevzuata aykırı hareket eden TTNet AŞ hakkında, Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 60 ıncı maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 25 inci maddesi, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğinin "Hüküm Bulunmayan Haller” başlıklı 34 üncü maddesi doğrultusunda ihlalin gerçekleştiği yıldan bir önceki yıl olan 2010 yılı net satış tutarının (2.487.668.218,20 TL) %0,01 (onbinde bir) i oranında idari para cezası uygulanması hususuna karar verilmiştir.

Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Tarih:
Hit: 1820
Yazar: amgYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.