folder Tahribat.com Forumları
linefolder Grafik - Animasyon - Flash - 3D Modelleme
linefolder 25 Bin Tl Ödüllü Simge Yarışması (Merkez Bankası)25 Bin Tl Ödüllü Simge Yarışması (Merkez Bankası)

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  myblackworldweb
  myblackworldweb's avatar
  Kayıt Tarihi: 10/Mart/2008
  Erkek

  Tahribat tan katılmayı düşünen var mı?

   

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının (TL) ülkemizde ve dünyada tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması amaçlarına yönelik olarak TL’yi anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı bir şekilde temsil edecek bir simge belirlemek üzere TL SİMGE YARIŞMASI düzenlemektedir.

  Birincilik ödülü: Net 25.000 TL
  Üç adet teşvik ödülü her biri: Net 2.500 TL

  Kaynak :  http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2011/DUY2011-54.htm

   

  _____________________________--

   

   

  1
  “TL SİMGE YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ
  1. Yarışmanın Konusu ve Amacı
  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının (TL) ülkemizde ve dünyada tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması amaçlarına yönelik olarak TL’yi anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı bir şekilde temsil edecek bir simge belirlemek üzere TL SİMGE YARIŞMASI düzenlemektedir.
  2. Yarışmaya Katılım Koşulları ve Teknik Gereklilikler
  2.1. 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı yarışmaya katılabilir.
  2.2. Değerlendirme Jürisi üyelerinin eşleri ile birinci derece kan ve kayın hısımları, Değerlendirme Jürisi üyelerini belirleyen ve atayanlar arasında bulunanlar, jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli olanlar Yarışma’ya katılamazlar.
  2.3. Birden fazla kişinin ortak bir tasarımla Yarışma’ya katılması halinde tasarım sahiplerinin her birinin bu Şartname’de belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Bu durumda tasarım sahiplerinin idare ile ilişkilerinin yürütülmesini teminen tasarım sahiplerinden birini temsilci olarak belirlemeleri gerekmektedir. Tasarım sahiplerinden her biri idareye karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludurlar.
  2.4. Katılımcılar yarışma koşullarına uygun nitelikte, en fazla 3 tasarımla Yarışma’ya katılabilirler.
  2.5. Tasarımların büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle, tasarımların, orantılı şekilde küçültülmüş en az 10 adet versiyonunun (en küçük ölçülü tasarımın karakter büyüklüğü 4 punto olmalıdır.) yarışmaya gönderilmesi gerekmektedir.
  2.6. Tasarımların A4 boyutunda siyah beyaz olarak uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek biçimde, alt bölümde % 20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Tasarımcı gerekli gördüğü takdirde renkli uygulamayı da
  2
  aynı kıstaslar içinde sunabilir. Tasarımların ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış master çalışması olarak CD ortamında da sunulması gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışma yüksek çözünürlükle TIF/JPEG uzantılı dosyaya dönüştürülerek CD’ye kaydedilmelidir.
  2.7. Yarışmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.
  2.8. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların daha önce başka yarışmalarda ödül almamış veya yayımlanmamış olması gerekmektedir.
  3. Tasarımların Teslim Şekli ve İşaretlenmesi
  Katılımcılar başvuru yaparken her bir tasarım için üç adet zarf kullanacaklardır;
  3.1. Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş ekte yer alan başvuru formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı, Sayısal Belge CD Zarfı ve bu iki zarfla beraber tasarımın, tasarımın küçültülmüş versiyonlarının ve tasarımın teması ile TL’yi en iyi şekilde nasıl sembolize ettiğini ifade eden kısa bir açıklamanın (en fazla 350 kelime) yer alacağı Teslim Zarfı’dır.
  3.2. Alıcı adresi isim belirtilmeksizin rumuzla, Teslim Zarfı üzerine yazılacaktır.
  3.3. Her zarfın üzerinde 5 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz ve zarfın içinde ne bulunduğu yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterlerin tekrarlanmaması ve sıralı olmaması gerekmektedir. Farklı tasarımcılardan gelen tasarımlarda aynı rumuz olması halinde TCMB rumuza ek yapma hakkına sahiptir.
  3.4. Katılımcının rumuzu, tasarımlarının arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.
  3.5. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılan katılımcılar, her tasarım için ayrı rumuz ve teslim zarfı kullanmalıdır; birden fazla tasarımın teslim zarfları, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir. Başvurular 3 Ekim 2011 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak olup, tasarımlar yarışma katılım koşullarına uygun olarak 31 Ekim 2011 tarihi saat 17:30’a kadar aşağıdaki adrese iadeli-taahhütlü posta veya kargo yoluyla
  3
  gönderilebilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme, kaybolma veya tasarımlardaki bozulmalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.
  Başvuru Adresi:
  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
  Kamuoyu ile İlişkiler Müdürlüğü
  TL Simge Yarışması
  İletişim ve Yazışma Sekretaryası
  İstiklal Cad. No: 10
  06100 Ulus / Ankara / TÜRKİYE
  4. Değerlendirme Jürisi Üyeleri
  4.1. Değerlendirme Jürisi,
  Prof. Dr. Turalay Kenç, Başkan Yardımcısı
  Selahattin Akkaş, Genel Müdür
  Hüseyin Zafer, Genel Müdür
  Yaman Eren, Mimar
  Prof. Dr. İncilay Yurdakul, Akademisyen, T.C. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü
  Doç. Dr. Çiğdem Demir, Akademisyen, T.C. Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarım Bölümü
  Yrd. Doç. Dr. Dilek Kaya Mutlu, Akademisyen, T.C. Bilkent Üniversitesi, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü
  Yedek üye Emin Keskin, Genel Müdür
  Yedek üye İlker Bayır, Genel Müdür Yardımcısı
  Yedek üye Hava Yıldırım, Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşur.
  4.2. Yarışma’nın sekretarya hizmetleri İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yarışma’ya ilişkin bilgi edinme yarisma@tcmb.gov.tr adlı e-posta adresinden yapılacaktır.
  4
  5. Değerlendirme
  5.1. Aşağıda belirtilen hususlara uymayan tasarımlar Değerlendirme Jürisi kararı ile yarışmadan çıkarılır:
  (i) Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen tasarımlar,
  (ii) Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlardan herhangi birine uymayan tasarımlar,
  (iii) Herhangi bir yerinde tasarımın sahibini tanıtan veya tanıtıcı işaret bulunan tasarımlar. (Yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır.)
  5.2. Tasarımlar, TL’yi ulusal ve uluslararası alanda anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı bir şekilde temsil etme başarısı üzerinden değerlendirilecektir.
  6. Ödüller
  6.1. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarımlara aşağıdaki miktarlarda ödül verilecek olup, bu ödüllerden doğacak vergi, resim ve harç yükümlülükleri TCMB’ye aittir.
  Birincilik ödülü: Net 25.000 TL
  Üç adet teşvik ödülü her biri: Net 2.500 TL
  6.2. Birden fazla ödüle layık görülmesi durumunda katılımcı kazandığı en yüksek ödülü alır.
  6.3. Ödüle layık görülen tasarımlar, başvuru tarihi bitiminden itibaren en geç üç ay içinde değerlendirilerek Banka Genel Ağ sitesinde (www.tcmb.gov.tr) kamuoyuna duyurulur. Ayrıca sonuçlar katılımcıların adresine yazılı olarak bildirilir.
  6.4. Tasarımların TCMB’nin ihtiyacını karşılamaması halinde, TCMB hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.
  6.5. Birincilik ödülü, aynı veya birbirine çok benzer olduğu düşünülen tasarım sahipleri arasında paylaştırılabilir. Bu hususta takdir yetkisi TCMB’ye aittir.
  5
  7. Yarışma Takvimi
  Başvuru tarihleri: 3 - 31 Ekim 2011
  Jüri değerlendirme tarihleri: 1-15 Kasım 2011
  Sonuçların açıklanma tarihi: 19 Aralık 2011
  8. Diğer Hükümler
  8.1. Katılımcılar, Yarışma’ya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine ödenen ödül bedeli karşılığında, Bankanın her türlü basılı materyalinde, dijital ortamda, banknotlarda, bankacılık işlemleri ve hizmetlerinde, yazışma ve muhasebe kayıtlarında ve Banka tarafından uygun görülecek diğer alanlarda kullanılmak üzere süresiz kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak TCMB’ye tamamen devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle TCMB’ye ait olacağını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan umuma arz salahiyeti hakkının kullanımı hususunda TCMB’yi yetkili kılarak, tasarımların Şartname’de belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  8.2. Ödüle layık görülen tasarımların daha önceden TPE tarafından tescil edilmiş, tescil başvurusu yapılmış, korunmaya alınmış olmasına karşın bu durumun saklanması ve/veya tasarımın özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül iptal edilecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, doğabilecek sorunlardan TCMB sorumlu olmayacaktır.
  8.3. TCMB, yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen tasarımları, katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilecek ve bültenlerinde söz edebilecektir.
  8.4. Birincilik ödülünü kazanan tasarımın TL için simge olarak kullanılıp kullanılmayacağı TCMB’nin takdir ve yetkisindedir.
  8.5. Birincilik ödülüne layık görülen tasarımın TL simgesi olarak kullanılmasına karar verilmesi halinde TCMB, çizim, basım, vb. gibi aşamalarda çalışma sahibinden uygulamada teknik destek isteyebilir.
  6
  8.6. TCMB, birincilik ödülüne layık görülen tasarımın TL simgesi olarak kullanılmasına karar verilmesi halinde, tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir.
  8.7. Yarışmaya katılan ancak ödüle layık görülmeyen tasarımlar, katılımcıların talep etmeleri halinde Yarışma sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren iki ay içinde teslim edilen adresten alınabilirler. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarımlardan TCMB sorumlu değildir.
  8.8. TCMB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada Yarışma’yı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda TCMB teslim edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder.
  8.9. Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
  Ek 1) Başvuru Formu
  2) Başvuru Kılavuzu


  ¯\(ツ)/¯ ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Media
  Media's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Mayıs/2007
  Erkek

  $ £ gibi tl ninde simgesi mi olcak ? onu mu yaratcaz okumadım 


  ....
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  myblackworldweb
  myblackworldweb's avatar
  Kayıt Tarihi: 10/Mart/2008
  Erkek

  media_center bunu yazdı:
  -----------------------------

  $ £ gibi tl ninde simgesi mi olcak ? onu mu yaratcaz okumadım 


  -----------------------------

  aynen öyle hocam


  ¯\(ツ)/¯ ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  nigdeli
  nigdeli's avatar
  Kayıt Tarihi: 12/Kasım/2007
  Erkek

  Kolay yazılabilir birşey olur umarım. Aklıma gelen T nin dik çizgisi ile L nin yatay çizgisini birleştirmek iki harf üst üste gibi aynı zamanda bunlar üst üste dururken bakıldığında TL anlaşılabilir olcak ve aynı zamanda TC gibi duracak umarım anlatabilmişimdir aklımdan geçeni. 


  Sahte bahara aldanma ayazda kalırsın...
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  myblackworldweb
  myblackworldweb's avatar
  Kayıt Tarihi: 10/Mart/2008
  Erkek

  nigdeli bunu yazdı:
  -----------------------------

  Kolay yazılabilir birşey olur umarım. Aklıma gelen T nin dik çizgisi ile L nin yatay çizgisini birleştirmek iki harf üst üste gibi aynı zamanda bunlar üst üste dururken bakıldığında TL anlaşılabilir olcak ve aynı zamanda TC gibi duracak umarım anlatabilmişimdir aklımdan geçeni. 


  -----------------------------

  genel olarak ilk akla gelen zaten o şekil.

  büyük ihtimal öyle bir şey kabul edilecek


  ¯\(ツ)/¯ ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  PHP-SEO Developer
  Erdem
  Erdem's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Haziran/2002
  Erkek

  aklımda dursun, yarın geniş bi zamanda okuyacam bakalım bi şeyler çıkartabilecekmiyim bakalım


  Php for SEO....
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Sanalcaptan
  Sanalcaptan's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Nisan/2010
  Erkek
  Birşeyler karalayalım bakalım :+)
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Pikacu
  Pikacu's avatar
  Kayıt Tarihi: 15/Temmuz/2009
  Erkek

  renkli mi olcak?

 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  g2k
  g2k's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Mayıs/2007
  Erkek

  freehand falan hiç çakmam ama birşeyler karalayalım bakalım. paraların üzerine senin tasarımın olacak. çok büyük birşey aslında.

  edit:yok ya jüriye bakınca işin ciddiyetini anladım. o kadar adam varken bize düşmez bu. vazgeçtim hiç kasmayalım boşuna.


  g2k[et]tahribat[dat]com
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  myblackworldweb
  myblackworldweb's avatar
  Kayıt Tarihi: 10/Mart/2008
  Erkek

  Pikacu bunu yazdı:
  -----------------------------

  renkli mi olcak?


  -----------------------------

  renklendirebilirsin yazıyor orada.


  ¯\(ツ)/¯ ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Esconda
  Esconda's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Eylül/2007
  Homo

  31 ekime kadar 1000 tane tasarim yapilir, bunun yaninda ben sanmiyorumki bu odul o jurinin bagli oldugu universitelerdeki guzzel sanatlar fakultelerindeki ogrencilere gitmesin.Hic kasmaya gerek yok :(


  Madem bu dünyanın hem başı hem sonu hiç,Bu iki hiç arasında varlık olur mu hiç
Toplam Hit: 2435 Toplam Mesaj: 18