Müridini

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  tahir
  tahir's avatar
  Kayıt Tarihi: 22/Nisan/2007
  Erkek

  MÜRİDİN ŞEYHİNE KARŞI EDEBLERİ       

  Matlub ve maksûduna ancak kendi şeyhinin irşad ve delaletiyle vâsıl olacağına inanmalıdır. Eğer gönlü başka şeyhlerde gezerse, kendi mürşidine tahsîs-i nazar etmeyip, başka şeyhlerden gözünü çekmezse feyzi kesilir.

  Mürîdin üzerine farz-ı ayn olarak terettüb eden ve muhakkak riâyet etmesi gereken âda­ba gelince, bunları sâdat-ı kiram hazâratının cumhurunun ittifâkıyla üzerinde durdukları şekilde icmâlen beyân edeceğiz. Bunlar onbeş kadardır:

  1 - Matlub ve maksûduna ancak kendi şeyhinin irşad ve delaletiyle vâsıl olacağına inanmalıdır. Eğer   gönlü   başka   şeyhlerde gezerse, kendi   mürşidine   tahsîs-i   nazar etmeyip, başka şeyhlerden gözünü çekmezse feyzi kesilir.

  2 - Şeyhinin   terbiyesine   ve   bütün emirlerine  gönül  rızâsiyle  bağlanıp  boyun eğmelidir. Bu  bağlılık, malıyla ve bedeniyle hizmet etmekle belli olur. Çünkü mürîdlik ve muhiblik cevherleri ancak bu şekilde meydana çıkar. Kişi sadâkat ve ihlâs mîzanına vurulur, ondan sonra ne olduğu anlaşılır.

  3 - İster basit âdetlerinde, isterse diğer bütün   âdetlerinde   olsun   kendi   irâde   ve ihtiyarını   şeyhinin irâde ve ihtiyarına  tabi' kılmalı, onun emrinin ve irşadının karşısında, fikir beyan etmemelidir.

  4 - Şeyhinin tab'an ikrah ettiği, sevmediği şeylerden şiddetle kaçınmalı, onları katiyyen  işletmemeli, şeyhinin sâhib olduğu kemâl ve ahlâka dikkat ederek, şeyhinin güzel ahlakıyla ahlâklanmaya gayret etmelidir.

  5 - Bazı vakaları, rüyaları ve mükâşefeleri tabire kalkışmamalıdır. Kendisine aşikâr olan tabire itibar olunmaz. Böyle şeylerin vukuunda ve bir karışık rüya gördüğünde şeyhine anlatıp halini arzettikden sonra ille de cevab verecek diye beklememelice, birisi şeyhe sual sorduğu zaman şeyhinin huzurunda ondan evvel cevab vermeğe kalkışmamalıdır.

  6  - Şeyhinin bulunduğu meclisde sesini yükseltmemelidir. (2) Çünkü büyüklerin yanında sesini yükseltmek, sû-i edeptir. Mürîd şeyhini çok meşgul ederek işlerinde, sözlerinde, sual ve  cevaplarında  şeyhi ile çok çok beraber olmak için kapıyı zorlamamalıdır. Çünkü şeyhinin çok hareketlerini    anlayamayıp tahammül edemeyeceği için şeyhini gözünde basitleştirir: Bu hali ise mürîdi perdeler, feyzi kesilir.

  7 - Onunla konuşma vakitlerini bilmelidir. Mürşid-i kâmil bast halinde iken, edeple, huzû' ve  huşu'  ile zaruret mikdârı  konuşur. Kat'î surette   sözü   uzatmaz, şeyhinin   yanında kendinin derece ve mertebesi kadar konuşur; şeyhinin vereceği cevaba kulak kesilir. Aksi takdirde futûhât-ı kalbiyyeden mahrum kalır. Mahrum kalan ondan uzaklaşır ve bir daha şeyhe  dönüp   bakmaz. Tevbe   edip  tekrar dönenler ise pek nâdirdir.

  8 - Şeyhinin saklanması gereken sırlarını saklamalıdır.

  9 - Kendisine  gelen ahvâli; havâtırı, vak'aları, Allah'ın bahşettiği keşif ve kerametleri şeyhinden gizlemez.

  10 - İnsanlara   şeyhinin   sözlerinden ancak onların anlayabilecekleri kadarını nakletmelidir.

  11 - Şeyhinin kâmil olduğuna itikad ettiği zaman kendisine "ma'rifetullahı taleb etmek için  geldim"  der. Şeyh, mürîdi  terbiyesine kabul ettikten sonra artık lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Şeyh   kendisini  tamamen   kabul edince, hizmete kabul edildiğine kalbinde itmi'nan gelinceye kadar şevk  ve  gayretle hizmet eder.

  Şeyhi kendisine bir evrâd ve ezkâr telkin etmişse, ikinci bir ihtara ihtiyaç bırakmadan vazifesine devam etmelidir. Verdiği evradın bazısı ihtiyarî bile olsa onları bırakmamalıdır.

  12  - Başka birine iletmek üzere şeyhine selâm   emanetini   yüklememelidir; yani   bir mürîd şeyhine: "falana selâm götür" diyemez. Çünkü bu bir sû-i edebdir.

  13  - Şeyhinden gayrî bütün herkesten gözlerini    çekip    bütün   varlığıyle   şeyhine teveccüh       etmeli, onun sözlerinde, hareketlerinde, evsâfında hatta zâtında fânî olmağa a'zamî gayret göstermelidir. Çünkü fena fi'ş-şeyh (şeyh'de  fânî  olmak); fena fillâh'ın (Allah'da fânî olmanın) mukaddimesidir.

  14 - Şeyhin gördüğü yerde abdest almamalı, onun bulunduğu meclisde tükrük, balgam gibi sesler çıkarmamalı.

  Şeyhin huzurunda, onun yanında nafile namaz kılmamalıdır.

  15 - Şeyhin emrettiği, bir şeyi durmadan, dinlenmeden, ihmâl etmeden, te'vîle yeltenmeden derhal yapmalı ve o işi yapmadıkça oturmamalı, istirahat etmemelidir.

  Bunlar mürîdin şeyhinin yanında ve gıyabında riâyet etmesi gereken âdabın topluca ve kısaca ifâdeleri. Bazı cüz'î şeyler de bunların içinde mündemiçtir.

  Bunlar ilâhî terbiye ile elde edilir, zevkine varmakla hakîkatı anlaşılır ve kapalı kapılar açılır.

  Allahü Teâlâ cümlemizi bu edeplerle en güzel şekilde terbiye etsin ve bizi menzil-i maksûdumuza eriştirsin.

  Seyyidim Şeyh Abdülvehhâb Şa'rânî Hazretleri "en-Nefahâtü'l- Kudsiyye" kitabında:

  "Bu bahsi seyyidim şeyh ibrahim Düsûkî ve seyyidim Aliyyü'bnü Vefa Hazretleri'nin kelâmlarından yaptığım hulâsa ile hitâma erdirmek istedim. " der. Ve buyurur ki:

  "Tevfik Allah'dandır. Seyyidim İbrahim Düsûkî kuddise sırruhu şöyle buyurdu:

  "Şeyhine bağlılık hususunda cehd ü gayret göstermeyen kimse nihâyetinde mürîd olup felaha eremez. O mürşid ki kendisi uyur talebesi de uyur. Kendisi kalkar, talebesi de kalkardı. "

  Nefehât-ı Kudsîyye'den

  Yine ibrahim Düsûkî kuddise sırruh buyururdu ki:

  1 - Mürîdin, şeyhinden izinsiz olarak hiçbir meclisde kafi surette konuşmaması lâzımdır. O meclisde şeyhi ister bulunsun ister bulunmasın:

  Eğer şeyhi orada yoksa ve konuşması taleb ediliyorsa kalben şeyhinden isti'zan eder.

  Kendiliğinden konuşacağı seviyeye gelinceye kadar konuşmaz. Eğer mürîd, şeyhinin emirlerine riâyette kusur etmemekte a'zamî gayret gösteriyorsa şeyh onu en lâtif şerbetlerle besler. İlâhî terbiye suyundan, bir âb-ı hayattan içirir, sırr-ı manevî ile onu gözetler. Ne mutlu mürşidinin, mürebbisinin terbiyesine sadakat gösterene, ve mürşidinin terbiyesine sû'-i edep gösterenin de vay haline!

  Yine buyurdu ki:

  2 - Eğer kul Allah'ın hukukuna gizli gizli riâyet ederse  Allah  onu  darlıktan  rahatlığa kavuşturur. Allah  onu  terslikden   kurtarınca, artık  eski  hastalıklarının  ve  kötü  ahlâkının tekrar nüks etmesinden, tekrar başına belâ olmasından salim olur.

  3 - Nazif  olmayan, şerefini   muhafaza etmeyen   benim   evlâdım   değildir; velevki sulbümden gelen evlâdımdan olsun. Tarikata canu gönülden bağlanan, diyanetine, ırz ve namusuna bağlı olan, zühd ve vera' (3) sahibi olarak dünyaya tama1 etmeyen de en uzak memleketlerde bile olsa benim evlâdımdır.

  4 - Mürîde lâzım olan, farz ve vâciblerini, nafilelerini eda etmekte kendisi için zarurî olan malûmatı elde etmektir. Menzil-i maksûduna ulaşın­caya kadar fesahat ve belagatla uğraşması gerek­mez: Çünkü bu onu muradına vusulünden alıkoyar. Sâlihlerin ahlâkını öğrenmekten mahrum eder. Onun için gece - gündüz zikre devam etmelidir.

  5 - Şerîat ve hakîkat meseleleri üzerinde  müridin münâkaşa ve mücâdele etmemesi onun sadâkatınınalâmetlerindendir. Ehl-i zahir bizim iltifat etmeyeceğimiz tarzda ilerlemeye çalışırlar. Cidal ehli başkadır, tarîk ehli başkadır. Gördüğünüz gibi zamammızdaki pek çok zevat sıdk hasletlerini kaybetmişlerdir.

  6 - Sâdık mürîd olmanın şartlarındandır ki, tarîka ilk girdiği andan itibaren bütün nefsî hasletlerini terkedip yokluğa, darlığa rıza göstermelidir. Çünkü nefsî hatâlarını terkedip hayra sa'y ederken başına gelen belâlara ve serlere tahammül etmeden; sıkıntılara katlanmadan felaha ve kurtuluşa eremez.

  7  - Sâdık mürîd olmanın bir başka şartı, adî, düşük hareket etmemektir. Hiçbir kimse onu yolundan çevirememelidir. Ölümle tehdîd edilmesi bile onu yolundan çeviremez.

  8  - Sâdık mürîd olmanın bir başka şartı, dâvası olmamaktır. Velev ki sadâkat olsun. Töhmet  mahallerinden  uzak  durması, hak­kında şüphe uyandıracak işler yapmaması ve bundan şiddetle çekinmesi lâzımdır.

  9  - Tarîka kalbi ile ve bedeni ile bağlı olup zahiren  ve  bâtınen  hizmet  etmektir. Daha ehlullah   ahlakıyla   ahlâklanmadan   tarîkat hakkında ileri geri konuşamaz !

  10  - Zamanımızda ehl-i tarîk diye bilinenler

  hayra sa'yetme-yi bıraktılar. İşin lafını etmeye koyuldular! La havle ve la kuvvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azîm!

  11 - Sâdık mürid insanların, kendisini tezkiye etmelerine, üstün görmelerine bakmıyarak, nefsini sık sık yoklar. Ve hesaba çeker. (4) Şeyhler, nice mürîdlere istikâmet sahibi oldukları vakitlerde icazet vermişlerdir. Çokları icazet aldıktan sonra istikâmetlerini muhafaza etmemişler, mürşidlerin hüsn-i teveccühünü su-i isti'mâl etmişler ve her şeyi bozup dağıtmışlardır. Şüphesiz bu icazetin bir geçerliliği yoktur. Eğer mürîd kendine güveniyorsa gitsin yaptıği işleri şeyhine anlatsın, bakalım yine icazet verecek mi?! Asla!

  12 - Eğer mürid her şeyi bırakıp fesahat ve belagatla uğraşırsa, kendisinden tarîk emareti alınır. Bu gibi işleri ancak Allah'u Teâlâ'dan gafil olanlar iş edinirler. Kim bunlarla uğraşırsa tarîkdan kendi kendisini uzaklaştırmış olur.

  13 -  Sâdık  ımürîd, sâlihlerin ahvâlini anlatan hikâyeleri, onların menkıbelerini öğrenmeğe, anlamağa çalışır. Bu kıssalar, menkıbeler, onun için en büyük hazîne, menzil-i maksûda ermekte en     büyük yardımcılarıdır.

  14  - Sâdık mürîd bilir ki; Allah'a giden yol insanın derilerini kavlatır, ciğerini parçalar, belini büker-, uykusunukaçırır ve kalbini titretir, gönlünü eritir. (5)

   

  DİPNOTLAR

  (1) Mâide Sûresi: 101. Ayette: "Bazı şeylerden sormayın ki öğrendiğiniz zaman sizi kötü eder. " buyurulmuştur.

  (2) Hucurât Sûresi: 2. Ayette: "Ey imân edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinden fazla yükseltmeyin!"

  (3) Haramlardan çok sakınmak.

  (4) Yunus: "Ey bana iyi diyen! Benem kamudan kemler. " der.

  (5) Yunus:

  "Bu yol uzaktır,

  Menzili çoktur,

  Geçidi yoktur,

  Derin sular var!" der.

  Boğulmamak için âdaba riâyet gerek.


  Cenab-ı Hak sana amel defterinin oku dediği zaman yanına da Kur"an-ı Kerim"i koyacak Soracak: "Bu günahı Benim kitabımın neresinde buldun da yaptın," buyuracak Mahmud Efendi Hz. (k.s.)
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ertan
  ertan's avatar
  Kayıt Tarihi: 21/Temmuz/2005
  Erkek
  Allah razı olsun ama konuyu yanlış yerde açmışsın, başlığı büyük harfle yazmışsın. Ayrıca bu yazdığın edebler güzel ama bu sitede onları anlayabilecek insan pek az insan var. Biraz ağır olmuş demek istiyorum bu bahisler.

  Bundan sonra sadece insan olanlarla muhattap olacağım.. Ona göre karşıma gelin...
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  yolbulucu
  yolbulucu's avatar
  Kayıt Tarihi: 06/Nisan/2007
  Homo
  abü hiç bişey anlamadım .... yarı arapça

  Erkek olursa Esat Oktay, kız olursa Sabiha Gökçen
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  dipLoit
  dipLoit's avatar
  Kayıt Tarihi: 16/Haziran/2006
  Erkek

  tahribat bunu forum kuralları diye koysun lan :D

   

  7 - Onunla konuşma vakitlerini bilmelidir. Mürşid-i kâmil bast halinde iken, edeple, huzû' ve  huşu'  ile zaruret mikdârı  konuşur. Kat'î surette   sözü   uzatmaz, şeyhinin   yanında kendinin derece ve mertebesi kadar konuşur; şeyhinin vereceği cevaba kulak kesilir. Aksi takdirde futûhât-ı kalbiyyeden mahrum kalır. Mahrum kalan ondan uzaklaşır ve bir daha şeyhe  dönüp   bakmaz. Tevbe   edip  tekrar dönenler ise pek nâdirdir.

  bakın holüyü bast halindeyken  rahatsız etmicekmişsiniz. banlananlar da tevbe edip dönebilirmiş.p


  bir imzam bile yok
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ertan
  ertan's avatar
  Kayıt Tarihi: 21/Temmuz/2005
  Erkek

  tabi anlatmaya çalışayım mizahi arkadaşım

  biraz eski türkçeden yazılmıç Ve bu sitede o kadar iyi bilen mürit yok diyorum bunun için.Estağfirullah kimseyi küçümsemek ne haddime.Beni tanıyanlar böyle bir ifade düşünmediğimi bilirler.O yüzden alındıysan hakkını helal et kardeşim.Kötü bir niyetim yoktu.Sadece biraz daha anlaşılır (yeni türkçe) bilgiler vermenin daha doğru olacağı kanaatindeyim


  Bundan sonra sadece insan olanlarla muhattap olacağım.. Ona göre karşıma gelin...
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Nautilus
  Nautilus's avatar
  Kayıt Tarihi: 01/Haziran/2007
  Erkek

  hoca  banlana bilirsin

  bende böyle eşşek gibi  

  konu başlığı yazdım (amk bizdeki de salak lık okunsana amk forum kurallarını)

  aldık 1 hafta banıı  

   

   


  şizofren olabilirsiniz yardım alın!
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  bella_ciaa
  bella_ciaa's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Nisan/2007
  Erkek

  bencde tbt forum kuralları koysun. ilki şuı

  1.Gayemiz zataalinize taciz etmek deil, efkar-ı umumiyete muhabbet kutrmaktır...


  Rüyamda Ben Ve hazreti Fethullah hoca abey efendi aynı Keranedeydik. İkimizde Aynı Kaşarı Zükmek İstedik. Ben Qarıyı Ona Vermeyince Fışfışla Fışfışlaya Ağlamaya Ve Vaaz vermeye Başladı. "Evladım Dünya Geçicidir (fışfışpırrt) Paylaşamadığınız bişey Varsa; Önce Arkadaşına İkram Et. Sonra Sen Yap... :D
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ExcaliburTBT
  ExcaliburTBT's avatar
  Kayıt Tarihi: 06/Aralık/2005
  Erkek

  konu ba$lığı ne garip :S müridini.. der gibi töbe töbe :S

 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  LYCRa
  LYCRa's avatar
  Kayıt Tarihi: 26/Haziran/2003
  Erkek
  ertan bunu yazdı:
  -----------------------------

  tabi anlatmaya çalışayım mizahi arkadaşım

  biraz eski türkçeden yazılmıç Ve bu sitede o kadar iyi bilen mürit yok diyorum bunun için.Estağfirullah kimseyi küçümsemek ne haddime.Beni tanıyanlar böyle bir ifade düşünmediğimi bilirler.O yüzden alındıysan hakkını helal et kardeşim.Kötü bir niyetim yoktu.Sadece biraz daha anlaşılır (yeni türkçe) bilgiler vermenin daha doğru olacağı kanaatindeyim


  -----------------------------

  Ertan noldu ebedi huzura kavuşmuş gibisin? Bu cümleler büyün din adamlarının hayatlarını anlatan belgesellerdeki dedelerin konuşmalarına benziyo :)

  Bu arada nerdesin sen 1 senedir? 

 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  WebCrow
  WebCrow's avatar
  Kayıt Tarihi: 29/Ağustos/2005
  Erkek
  Allah razı olsun+Allah(c.c.) Rahmeti&Bereketi üzerine olsun

  edit: verdiğin muazzam bilgiler için tekrar allah razı olsun kardeşim mega muazzam bilgiler
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Tarikat Şeyhi
  HolyOne
  HolyOne's avatar
  Kayıt Tarihi: 01/Haziran/2002
  Erkek

  Harbi çok güzel özetlemişsin hojam ama  o ne bicim baslik la?

  Tarikat Kutsaldır.


  Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir!
Toplam Hit: 4320 Toplam Mesaj: 25