Satanizm Nedir ?

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gXgX
  gXgX's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Ağustos/2006
  Erkek
  Satanizm nedir?

  Özel olarak Hıristiyanlığa genel olarak da bütün dinlere karşı “alternatif din” olarak ortaya çıkan geçmişi oldukça eskiye dayanmasına rağmen yakın zamandan itibaren yeni bir din hüviyetine bürünen önemli bir harekettir. Kelime olarak şeytana inanma, tanrı diye tapınma anlamına gelen satanizm; şeytana tapınma faaliyeti adı altında Yahudi-Hıristiyan geleneğine Yahudi - Hırıstiyan din tahakkümüne ve özelliklede Hıristiyanlığa karşı başlatılan bir reaksiyonun adı olmuştur. Buna “Modern Protesto Hareketi “ demekte mümkündür. Bu hareket başta Hırıitiyanlık omak üzere bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil eder. Dolayısıyla, başta İngiltere, Fransa, ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde özelliklede Amerika’da ortaya çıkan, oradan diğer ülkelere yayılan Satanizm; Şeytanın en önemli özelliği olan muhalefet ve başkaldırıyı esas alarak dinin ve dini olan herşeyin karşısında, fakat şeytanın ve onun temsil ettiği şeyin yanında yer alma hareketidir. Modern Satanizm ABD’li Macar asıllı Anton Szandor Lavey tarafından kurulan Şeytanın Kilisesi ile ortaya çıkıp şekillenmiştir.

  (Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language-1989) Sözlüğüne baktığımızda, şu cümleleri okuruz ; " Şeytan'a ve Şeytani güçlere tapmak-Hristiyan ayinlerinin dönüştürülerek Şeytan'a tapılması-Şeytani tavırlar ve eylemler." Ama bu yeterli bir açıklama değildir. Hiçbir özetleme veya komprime tanımlama Satanizm'i açıklayamaz. Çünkü tüm doktrinler ve kutsal metinler genellikle Satanistler tarafından reddedilmektedir. Ancak Satanistler, kendilerini tanımlayabilirler ama bunu yaparken paylaşma oranları çok küçüktür. Tarihin derinliklerinde, gerçek veya imajinatif Satanizm'i geleneksel düşmanının Hristiyanlık olduğu görülür. Şimdilerde ise, Satanistler daha ılımlıdırlar ve düzene daha çok insan hakları ve özgürlük çizgisinde karşı çıkarlar. Buna bir anlamda liberalizm de denilebilir, birçok Satanist liberal çizgide parti ve dernek üyesidirler. Ama sonuç olarak sözlük anlamında olduğu gibi, tüm Satanistler ve Satanizm "Şeytan" karakterini taşırlar ve sergilerler. Geçerli ahlak kurallarına karşı çıkmaları, kendilerine aşırı güvenleri, isyanları ve düzene zıtlıkları bu görüşü kanıtlar. Tüm inanç sistemlerinde olduğu gibi, Satanik gruplar da çeşitlidir. Farklılıklar ya da akımlar günümüzdeki birçok sosyal etkiden kaynaklanır ;


  Dabbler'lar : Daha çok bu yola eğlence için sapanlar; ciddi bir amaçları yoktur. Bu kategoriye daha çok gençler girerler.

  Şeytan Kilisesi : Anton LaVey' in öğretisine göre kurulmuş ve çalışmaktadır. Bireyselliğe , egonun tatmin edilmesine, öz güvene ve Nietzche tarzı üstün insana inanırlar. Bu gruplar majiyi dünyasal güç için araç olarak kullanırlar. Şeytan'ı insanlığın ardındaki itici güç olarak kabul ederler.

  Gnostikler : İki gruba ayrılırlar ;

  a) Promethean Gnostikleri : Edebi Şeytan'a inanırlar ama dünyayı yaratan "Jehovah" ın kötü bir ilah olduğunu kabul ederler. Şeytan "Işığı Getiren" dir. Bu çok eski veya mitolojik tanımlama. Anadolu'daki Yezidiler'de ve Ophitler'de de görülür.

  b) Karanlık Gnostikler : Doğanın karanlık güçlerine inanırlar. Geçici ve kaprisli bir tanrıya inanırlar, birçok batılıya göre bu kötü güçtür.. Burada, bazı tarihsel Hristiyan akideleri görülür ; örneğin Hindu ilahı Kali'ye tapanlar da bu grubun içindedir.

  İkincil Satanist'ler : Hristiyanlığa karşıdırlar, çoğu Satanist tanımlamasını ve kimliğini kabul etmez ; kuşkucudurlar ve sabit inançların tümünden kaçarlar. Bazı Voodoo inançları Orta Çağ türü Cadıcılık ve Tantrik Budizm'in bazı formları bu kategoriye girerler.

  Cehennem Kulüpleri : 18. Yüzyıl'dan kalma bir ekol. Ekolün kurucusu Wharton Dükü'dür. İçlerinde, Sir Francis Dashwood, Benjamin Franklin ve İngiliz asili Earl of Sandwich'in adlarının geçtiği bu özel kulüp, gizli ayinlerinin yanısıra, politik entrikaların, hizipleşmelerin ve okkült eylemlerin merkezi olarak bilinir. Günümüzde New York ve Londra'da hala yaşamaktadır.

  Romantik / Promethean Satanistler : Sadece edebidirler. İzledikleri önemli isimler William Blake, Charles Baudelaire, Maupertin, Lautremont and Gabriele D'Annunzio'dur.

  Sol El Yolu Paganları : Daha çok küçük gruplar hallinde Avrupa'da görülürler ve bazıları Satanist olarak tanımlanır. İki ana grup dikkat çeker ; " Fraternity of Baelder" ve "Order of Nine Angles-ONA" Bu gruplar gelenekçidirler ve antik kaynaklara saygı gösterirler, daha keskin ve katı yaklaşımları vardır.

  Satanism Destructive Task Force : Temel olarak Satan Kilisesinin öğretilerini uygular ( majikal güç ). Ama eski Pagan inanışlarına da saygı gösterirler. Voodoo ve diğer büyü kolları ile yakından ilgilidirler.

  * Arthur Desmond ve World Deniad Org
  * Crowley'ler
  * Order The Evil Eye
  * Luciferian Light Group

  21 SATANİST NOKTA

  “The Dark Book of Satan” adlı eserde satanistlerin hayatı nasıl anlamalır gerektiği ve diğer bireylerle ilişkilerini düzenleyen yirmibir satanist nokta şunlardır;

  -Gücünü kaybetmemek için ,zayıf ve aciz (karaktersiz,kişiliksiz) olanlara saygı gösterme
  -İçinde başarı yattığı için gücünü her zaman sına
  -Mutluluğu barışta değil zaferde ara
  -Uzun süreli dinlenmeden ziyade istirahatlerini kısa tut
  -Yeni bir şey yaratacaksan eskiyi tamamen yok et
  -Ölümünü göremeyeceğin hiçbir şeyi çok fazla sevme
  -Yapıyı Kumun üzerine değil kayanın üzerine inşa et...Çünkü yapı sadece bugün yada dün için değil her zaman içindir.
  -Her zaman , yapılmamışı keşfetmek için daha fazla çalış
  -Boyun eğmektense öl
  -Demircilik ölümün kılıcını işlemek dışında hiçbir sanatsal değere sahip değildir. Çünkü ölüm getiren kılıç bir sanat şaheseridir.
  -Her şey üstende başarıyı elde etmek için önce kendinin üstüne çık (kendini aşmayı öğren)
  -Yaşayanların kanı yeni bir tohum yaratmak için iyi bir gübredir.
  -Kurukafadan oluşan piramitlerin üzerinde duran kişi,daha uzakları görebilir
  -Sevgiyi bir kenara atma ,fakat onu her zaman tehdit “et çünkü o bir sahtekardır”.
  -Bütün büyük olan şeyler acı üzerine kurulmuştur.
  -En önde olmaktan çok en üst de olmaya çalış, çünkü büyüklük orada yatar.
  -Daha önceden yaratılmış engelleri yok etmek için taze ve güçlü bir rüzgar gibi gel.
  -Bırak sevgi, hayatında bir amaç olsun, ama en büyük hedefin büyüklük olsun
  -Erkek dışında hiçbir şey güzel değildir ama bütün her şeyden güzel olan kadındır.
  -Gücü engellediği için bütün aldanma ve yalanları reddet.


  SATANİZMİN 9 BÜYÜK BİLDİRİSİ

  - Satanizme göre insan kendini sakınmamalı istediğini yapmalıdır
  - Satanizm ruhsal umutlar yerine var oluşu savunur
  - Satanizm nankör insanlar için vakit harcamaktansa hak edenlere incelik göstermeyi emreder
  - Satanistler kendilerine vuranlara diğer yanaklarını uzatmaktansa intikam almayı emreder
  - Satanizm vampir olmak için vakit harcamaktansa daha gerçekçi sorumluluklarını yerine getirmek gerektiğini savunur
  - Satanizm tüm dinlerde günah diye dayatılan şeylerin duygusal ve zekasal zevkten ibaret olduğunu savunur
  - Şeytan kilisenin en sadık dostudur.
  - Satanizme göre insanlar hayvanlardan bazen iyi ama çoğunlukla kötülük yapan canlılardır.
  - Satanizm’e göre insan kendini kandırmamalı aklıyla olduğu gibi gözükmelidir.

  SATANİZMİN 9 BÜYÜK GÜNAHI

  Satanizm diğer tüm dinlere karşı çıkarak günahı ret ederken kendiside yapılmasını yasakladığı kurallar koymuştur. Satanizm’de ki 9 büyük yasak şunlardır ;

  APTALLIK (Stupitiy) : Satanist günahların ilki aptallıktır. Aptallar acı dymazlar. Satanistler hayatın tuzaklarla dolu olduğunu söyleyerek tuzaklara düşmemek ve aptal olmamak için çaba gösterilmesi gerektiğini savunur

  OLMADIĞIN GİBİ GÖZÜKMEK (Preteniousness) : Boş böbürlenmeler çok rahatsız edici olabilir ve Lesser Magic`in Kardinal kurallarına hitab etmez.

  SOLİPSİZM : Solipsizm Satanistler için çok tehlikelidir. Bir başkası üzerinde tepkilerini, mantığını ve sorumluluklarını dengele. Çünkü, bu kişi muhtemelen senin yaptıklarına karşılık veremeyebilir(Sana ayak uyduramayabilir). Herkesi kendin gibi değerlendirmek büyük hatadır. Ve herkesden, senin doğal olarak gösterdiğin saygıyı, inceliği, ve anlayışı beklemek hatadır. Bunun yerine Satanizm, kişi sana nasıl davranıyorsa seninde ona öyle davranmanı öğütler(O sana ayak uyduramayacağa sen ona uydur). Bu hepimizin bir görevidir. Ve kolaylıkla yanılgı içerisine düşeceğini düşünerek, her zaman tetikte ol.

  KENDİNİ KANDIRMAK (Self - Decient) : Satanistler için en büyük Kardinal günahlardan biriside kendini kandırmadır. Karşındaki kişilere her hangi bir nedenden dolayı (tabu, ön yargı,dış baskı vs) olmamasına rağmen büyüklük yakıştırıp saygı göstermeyi reddederler. Satanizm için asıl olan bireysel çıkardır ve kutsal olan bireyin sadece kendisidir.

  SÜRÜYE UYMAK (Herd Conformity) : Bir kişinin diğer bir kişinin isteklerini yerine getirebilmesi ona bir çıkar sağlaması ön koşuluna bağlıdır. Aksi takdirde bir çok kişinin isteklerine uymak onu köleleştirir. BU nedenle köle olmaktansa akıllı bir efendi seçmelidir.

  PERSPEKTİF EKSİKLİĞİ (Lack Of Perspektive) : Satanizm yaşayarak her gün tarih yazıldığını bu süreçte perspektif eksikliğinin büyük acıları da beraberinde getireceğini bildirir. Bu nedenle her zaman geniş tarihsel ve sosyal olguları görmek gerekmektedir. Sürüye uymak özgürlüğü kısıtlar.

  ORTADOKSLARI UNUTMAMAK ( Forgetfulness) : Daha önce var olan ve toplum tarafından reddedilen veya birey tarafından reddedilen şeylerin yeni bir görünüm altında ve farklı bir şeymiş gibi sunulması ihtimaline karşı dikkatli olmak gerektiğini aksi davranışın günah olacağına inanırlar.

  CONTERPRODUCTİVE PRİDE : Satanizm’in kuralı “ eğer sizin için faydası varsa yapın” dır. Fakat sizin aleyhinizeyse ve köşeye sıkıştığınızda tek çıkış ” üzgünüm bir hata yaptım,keşke anlaşabilsek” demek ise bunu yapın. Fakat sonra tekrar denemek gerektiğini bildirir. Yani bireysel çıkarınız için her şeyi yapın.

  ESTETİK EKSİKLİĞİ ( Lack of Aesthetics) : Birey evrensel estetik görünüme önem vermektense istediği gibi görünme özgürlüğünü kullanmalıdır. Başkalarına hoş gözükmek için taranmış saçlara vs gerek yoktur


  İBADET ve AHLAK ANLAYIŞLARI

  Satanizm’in temelinde geleneksel düşman olarak Hıristiyanlık dini görülmekte, toplum tarafından kabul görülen temel ahlak kuraları reddedilmektedir. Cinsel sapıklıklar, cinayetler,kara büyü ve cadılık Satanistlerin bizzatihi yaptıkları olaylardır. Satanizm’de bazı sayıların özel bir önemi vardır. 13 sayısının kutsallığına inanırlar. 666 sayısına özel bir önem verdikleri bilinmekte olup, bu sayının kutsal kitaplarda (tevrat, Zebur, İncil) geçen Şeytan ile ilgili ayet sayısına denk olduğu düşünülmektedir. Kedinin dünyada şeytana en yakın hayvan olarak kabul edildiği, bu sebeple ayinlerinde kedi kurban edilerek ruhi anlamda Şeytan ile birleşmenin kabul gördüğü düşünülmektedir.

  Satanist törenler, ortaya konulan pentagram işareti etrafında mumların yakılması, baltaların elde tutulması, ters haç işaretinin çizilmesi veyatahta bir haçın yakılması, Şeytana dua edilmesi ve kurban olarak bir kedinin kesilerek kanının içilmesi ile gelişip, genellikle burçları aynı olan veya birbirine yakın kız ve erkeklerin cinsel ilişkiye girmesiyle biter. Kedinin kurban edilmesinin sebebi ise şeytana en yakın hayvan olarak görülmesidir. Bazen Satanist ayinlerde şeytana bakire kızlar da kurban olarak sunulmaktadır

  Satanistler en büyük özelliklerinde birisi ise büyük bir gizliliktir. Grup üyelerinin aile ve yakın çevrelerinden bile Satanist olduklarını gizledikleri, buna sebep olarakta herhangi bir açıklamada bulunmaları halinde Şeytanın lanetine uğrayarak başlarına kötü şeylerin geleceğine inanmalarıdır.

  Satanistler intiharı bir ibadet olarak algılarlar. İntiharın seçilme sebebi, tüm dinlerde kişinin kendi canına kıynmasının kesin şekilde yasaklanmasının etkisi büyüktür. İntihar eden kişi veya grup elamanlarınca yapılan telkinlerle buna zorlanan şahıslar bir an önce ölüp cehenneme giderek Şeytana hizmet etmeyi düşünmektedir.


  KUTSAL KİTAPLARI

  Anton Szandor Lavey’in yazmış olduğu “Satanist Bible” (Şeytanın not defteri ) isimli kitap, Satanist gruplarca Şeytan’ın kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir. Bu kitap ta kısaca şu ilkeler açıklanmaktadır ;

  Sonsuz kişisel tatmin için çalış
  Hayatı canlı yaşa
  Düşmanndan nefret et, sana vuranı yok et
  Basit bir hayat yaşa,hayvanlar gibi ol
  Günah denen şeyleri savunmak gerektiğini
  Şeytanın öcü olarak kullanıldığında tüm dinlerin dostu olduğu
  İstemedikçe kimseye akıl vermemeyi
  İnsanın kendisini asla aldatmaması gerektiği ...gibi ilkeleri Satanizmin temel öğreti ve ilkeleri olarak açıklamaya çalışır.'

  Anton Szandor LaVey (1930-1997)

  1966 Nisanı'nın son gününde harekete geçti. Dünyanın dört bir yanındaki cadıların "Walpurgisnacht"ı kutladığı o akşam kafasını kazıdı, kara cübbesini giydi ve Şeytan'a bağlılık yemini etti.

  "Kara Papa" ünvanıyla "ikiyüzlülüğün temsilcisi" dinlere karşı savaş açtı. 29 Ekim

  29 Ekim 1997 akşamı, 67 yaşında bir kalp krizi sonrası dünya değiştirene dek, yani 31 yıl boyunca, kurduğu Şeytan Kilisesi kanalıyla Satanist mücadelesini devam ettirdi.

  LaVey'e göre önemli olan tanrı değil insandı. Şeytan'ı "İnsanoğlunu özgürleştiren isyan ruhu, reddin somut ifadesi ve uygarlığın ilerlemesini sağlayan gelişme güdüsü" olarak tanımlıyordu. Öğretisini üç kitabıyla açıkladı: "Satanik İncil," "Şeytan'ın Not Defteri" ve "Satanik Törenler."

  Uzmanlar Anton LaVey öğretisini "eklektik" nitelemesiyle değerlendiriyor. Satanizm konusunda "önyargısız" değerlendirmeleri popüler bir yaklaşımla yeniden biçimlendirdiği ileri sürülmekte.

  Büyük oranda 20. yy'ın en etkileyici "okült" şahsiyeti ALEİSTER CROWLEY'nin (1875 - 1947) izini taşıdığı savunuluyor.

  Ünlü şair Y.B Yeats ve Drakula'nın yazarı Bram Stoker gibi LaVey de Crowley'nin deneyimlerinden, kitaplarından etkilenmiş. Ancak üstadının içinde yer aldığı Altın Şafak ve Ordo Templi Orientis gruplarından farklı olarak daha "masum" bir Satanist felsefe geliştirmiş. Çevresindeki canlılara gereksiz yere zarar vermeyi, acı çektirmeyi reddeden "ılımlı" bir Satanizm anlayışı. Gücünü kan ve ölüm yerine seksten alan "pop" Satanizm.

  Dinlere, insanın hayvansal özünü reddeden ya da kısıtlayan kurallara karşı bireyin özgürlüğünü temsil ediyor. Dolayısıyla dinlere şiddetle muhalif. Kutsal kitaplardaki öğretilerin tam tersini uygulamanın insanlık için çıkar yol olduğunu savunuyor.

  LaVey, insanı Nietzsche'yi çağrıştıran bir yaklaşımla "üstün varlık" olarak tanımlıyor:

  "Sadece istediğimiz zaman, istediğimize karşı iyi davranmalıyız. Kimse bize hep iyi olmamız gerektiğini söyleyemez. Eğer biri seni hırpalıyorsa sen de onu ezip yok etmelisin" diyor bir eserinde.

  Vasiyeti de gereksiz iyilik gösterilerine karşı bir duyuru: "Mezarıma, hayattaki tek pişmanlığım, yersiz yere iyi olduğum anlardır, yazın!"

  Kilise tarafından her fırsatta topa tutulan LaVey'in bugün sadece Amerika'da 20 bin civarında müridi var.

  Tarikatının İngiltere ve Almanya dahil olmak üzere birçok ülkede temsilcisi bulunuyor.

  Dünyanın dörtbir yanındaki milyonlarca Satanist, LaVey tarikatının İnternet sayfaları kanalıyla birbiriyle sürekli bağlantı içinde. Amerikan Ordusu\'nun belgelerine bakılırsa, Şeytan Kilisesi hükümet tarafından resmen din olarak tanınıyor'

  SATANİZME GÖRE ŞEYTAN:

  - Şeytan yasaklayıcılığı değil, affediciliği temsil eder.
  - Şeytan boş hayallerin değil, asıl gerçekliğin temsilcisidir.
  - Şeytan ikiyüzlülüğü, hilekarlığı değil, bilgeliği temsil eder.
  - Şeytan nankörler için boşuna harcanmış sevgiyi değil, hak edenlere gösterilen şefkati temsil eder.
  - Şeytan kötülere karşı öbür yanağı dönmeyi değil, intikamı simgeler.
  - Şeytan bazen insanı, bazen de hayvanı temsil eder. Bazen daha farklı bir yaratık olarak dört ayak üzerinde yürüdüğü farz edilir.
  - Şeytan günah diye nitelendirilen fiziksel, akli ve duygusal zevklere neden olan tüm zevklerin simgesidir.
  - Şeytan kilisenin şimdiye dek sahip olduğu en iyi arkadaşıdır.
  - Şeytan barışçı değil savaşçıdır.
  - Kötülüklere karşı suskun kalmak yerine, intikam almayı öngörür.
  - Günah diye nitelendirilen, fiziksel, akli ve duygusal tüm zevklerin simgesidir


  SATANİZMİN YAYILMA STRATEJİSİ:

  1-SEMPATİZAN: Bu tür işlere ve eylemlere meraklı tipler zaten birer satanist adayıdır. Bunlar belirli bir şahısın etrafında toplanmaya başlarlar. Onun gibi giyinme, onun gibi konuşma, benzeri hareket ve tavırlar takınmaya başlarlar.

  2-ADAYLIK: Satanist guruba takılan bir kişi onlarla birlikle hareket etmeye başladıktan sonra bu gurup içinde bulunan ve gurubu gözaltında bulunduran kişi, belirli kıvama gelen kişileri seçmeye ve onlarla ilgilenmeye başlar. Kendisi ile ilgilenildiğini anlayan kişi kendisini daha fazla önemsemeye başlar, eğitimci tabir edilen gurupla ilgilenen şahıs ilgilendiği kişilerin sosyal ve ekonomik durumları ile yapabileceği işlerin hangi derecede olduğunu anlamaya çalışır. Yani gruplarına katılmaya çalışan şahısları kendilerine bir kötülük amacıylamı yoksa bilerek ve isteyerek mi girdiğini sınamaya başlar.

  4- KÖLELİK: Grup içerisindeki lider konumunda bulunan şahıs artık kurbanı etkisi altına almaya başlamıştır. Bu kişinin her dediği yapılır ve o örnek alınır,sözünden dışarı çıkılmaz, maddi ve manevi yönden gurup lideri beslenmeye başlanır. Örnek olarak bu şahıs sizi birisinin kötülüğünden koruyorsa sizde ona yemek söylersiniz veya hediye vermeye başlarsınız.

  5- EĞİTİM: Şahıs yavaş yavaş Satanist olmaya başlamıştır, fakat bu hiçbir zaman karşı tarafa söylenmez, ilgilenen kişi kurbanın fiziki yapısına göre savaşçı, düşünce yapısına göre filozof, her iki özellik bir arada varsa yaylımcı kadroya dahil eder veya büyü ve ayin işlerine meraklı bir kişiliğe sahipse büyücü veya ayinci olarak yetiştirirler. Zeka ve kabiliyetlere göre tüm faaliyetlere katılıp eğitimci olunur.

  6- EĞİTİM SÜRECİNİN TAMAMLANMASI: Vampirlikte denilebilir. Artık şahıslar güneş ışığından sıkılmaya, güneşe çıktığında vücudunun yandığını hissetmeye başlamıştır. Bundan böyle şahıslar kötülük yapma derecesini yükseltmeye başlarlar. Hoşlanmadığı veya kendisine zarar verebileceğini düşündüğü kişilerin enerjisini çekmeye çalışır. Kendisine gönderilen kötü enerjileri geri göndermeye ve karşı tarafa savaş açmaya başlanır. 16 ve 17. kademeye kadar bu eğitim ve kendini geliştirme çabaları bu şekilde devam eder. 32. derecede artık bir Cadı veya bir Vampir derecesine gelmiş şahıs gelebileceği en üst makamda bulunmaktadır. 33 ve en son derece olan Şeytanın Oğlu olabilme en nihai derecedir.

 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  AntiOksidan
  AntiOksidan's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Ekim/2005
  Erkek
  mallık (:
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  qertenqelex
  qertenqelex's avatar
  Kayıt Tarihi: 09/Mayıs/2006
  Erkek
  şeytana tapan o.çocuklarına satanıst derler benim görüşüm
  bu insan olduğuklarını zanneden itoğlu itler müslümanlıı satıp hristiyanlıa yönlen tipler die düşünüyorum
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  EmotioN
  EmotioN's avatar
  Kayıt Tarihi: 11/Aralık/2005
  Erkek
  kedi kesmedir abi :)

  bazıları için karanlık , korkunun kaynağıdır.bazılarınında tek bildiği şey..
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gfb_soldier
  gfb_soldier's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Haziran/2006
  Erkek
  kısacası satanizim mallıktr,oçocukluğudur :D:D

  http://twitter.com/#!/yasiinergul
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  qertenqelex
  qertenqelex's avatar
  Kayıt Tarihi: 09/Mayıs/2006
  Erkek
  sade kedi olsa iyi valla
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  qertenqelex
  qertenqelex's avatar
  Kayıt Tarihi: 09/Mayıs/2006
  Erkek
  bunları hepsini toplayım istanbulun göbeinde çıplak dolaştıracan
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  WebCrow
  WebCrow's avatar
  Kayıt Tarihi: 29/Ağustos/2005
  Erkek
  satanizm kötü birşeydir :)
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Stifler
  Stifler's avatar
  Kayıt Tarihi: 22/Eylül/2003
  Erkek
  böyle insanlıktan çıkmış tuhaf haller almış insan grubu. bknz.seytana tapanlar :)
  satanist dediklerinde aklıma şu geliyo
  Satanist hikâyelerin revaçta olduğu günlerde, abuk tv programlarının

  birinde, İzmir de satanist olduğunu iddia eden bir arkadaşla, röportaj yapan muhabir arasındaki diyalog:

  Muhabir- peki siz gerçekten bakire kızları mı kurban ediyor sununuz?

  Satanist- yok be abi, İzmir de bakire kız ne arar?


  3 Hafta önce Sigara Öldürüyor diye okudum, sigarayı bıraktım. 2 hafta önce Alkol Öldürüyor diye okudum, Alkolü bıraktım. Geçenlerde Aşırı Seks öldürüyor diye okudum, okumayı bıraktım..
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gfb_soldier
  gfb_soldier's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Haziran/2006
  Erkek
  erkeklerinin zükünü daşşanı kesecen kızlarınıda zükecen..nasıL ama:p

  http://twitter.com/#!/yasiinergul
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  deniz
  deniz's avatar
  Kayıt Tarihi: 13/Haziran/2006
  Erkek
  Biara hatırlıonuzmu 1999-2000 zmanlarıydı Türkiye nin gündemine oturmuştu ozamanlar çocuktuk tabi :) biton şeylerini hatırlıorum arkadaşlarını öldürmeler kedi öldürmeler esrar eroin altın vuruş felen filan şimdik içerdeler herhalde o pis herifler... polis amcalar nerde siyah giyinen hipi kılıklılar varsa hepsini topluordu,annem sokağa bile çıkarmıyordu a.q :P :P şimdi pek ortalıkta görünmüyorlar....bidahada görükmezler ihşalllah .....yukardaki yazıyı okudum iğğğ çok kötü yaff şükrediom halime :p :P
Toplam Hit: 4444 Toplam Mesaj: 43