Ders 5 - Asp Nesnelerini ve Bileşenlerini Kullanmak

Almak:

kayit.asp dosyası:

<%

 Set Con = Server.CreateObject("ADODB.connection")

 Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")

 Con.Open="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; Data Source=c:\data\personel.mdb"

 Rs.Open "SELECT * FROM Personelbilgisi", Con, adOpenKeyset, adLockOptimistic

 Rs.AddNew

 ' alanı HTML formdan almak ve veritabanına göndermek

 Rs.Fields("adi") = Request.Form ("TXTADI")

 ' kaydetmek

 Rs.Update

 Response.Write "Kullanici bilgileriniz kaydedildi...."

 Rs.Close

%>

Yukarıdaki örnekte TXTADI adlı alan birinci dosyada HTML alan olarak alınır ve ikinci dosyaya Request.Form ile geçirilir.

Yaygın kullanılan bu işleyişin dışında GET ve POST yöntemleri ve QueryString özelliğiyle yapılan gönderme ve alma işlemleri vardır. Şimdi onlara bakalım:

Kaynak: Faruk Çubukçu
Tarih:
Hit: 2184
Yazar: renegadealienYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.