folder Tahribat.com Forumları
linefolder Derin Konular
linefolder Gercek Atatürk Ve AtatürkçülükGercek Atatürk Ve Atatürkçülük

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  tranceport
  tranceport's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Haziran/2006
  Erkek

   

  Gizlenen Gerçek Atatürkçülük ve Savunucularına Ödettirilen Bedeller

  Atatürkçülük adına, bugün, ortada büyük bir sorun vardır: Gerçek Atatürk, yıllardır Türk toplumundan gizlenmiştir. Bu tutumun ortaya çıkmasında, ülkenin gidişatına yön veren iç ve dış çıkar odaklarının etkisi büyük olmuştur. Çeşitli çevreler, gücü karşısında kendilerini ezik hissettikleri Atatürk'ü, kendi yanlarında göstermeye çalışmışlardır. Bu yüzden de, Atatürk'te, kendi tavırlarını destekleyici yanlar bulmaya çalışmışlardır.

  Bazıları ise, kendi dar çevrelerinde, Atatürk'ü kasıtlı olarak yanlış tanıtmışlardır. Tüm bunlar yapılırken de, gerçek Atatürk'ün üzeri örtülmüştür.

  Şimdi, Atatürkçü düşüncenin, bazı kesimlerce, kasıtlı bir biçimde gizlenen kimi boyutlarına maddeler halinde değinilim ve bu boyutlardan bir tanesi kısaca irdeleyelim.
  1- Gerçek Atatürk, Anti-emperyalist Atatürk'tür. Gerçek Atatürk, Batıcı ya da Batıya rağmen Batılılaşmacı değil, çağdaşlaşmacı, aydınlaşmacı ve modernleşmeci Atatürk'tür. (Dolayısıyla, Batıcıların, Atatürk'le ilgili iddiaları doğru değildir.)

  2- Gerçek Atatürk, mason ya da din düşmanı değildir. Bilakis, ulusun zararına işlediğini ve kökünün dışarıda olduğunu düşündüğü mason localarını kapatan Atatürk'tür. Dini, emperyalizmin oyuncağı olmuş, yobaz din tacirlerinin sermayesi olmaktan kurtaran da Atatürk'tür. O, böylelikle, yüce İslam dininin, birilerinin tekelinde kalarak, bir istismar aracı olmasını engellemiştir. Atatürk, kul ile yaratıcısı arasındaki ilişkiye aracılık etmeye kalkışanları bertaraf etmiştir. Zaten, İslam dininde ruhban sınıfı yoktur. İslam, böyle bir aracılığı şiddetle reddetmiştir. Atatürk, ayrıca, dinin, yanlış ellerde, yanlış yorumlanarak, iptidailiğin temel kaynaklarından bir tanesi olmasını önlemiştir. (Dolayısıyla, din simsarlarının, Atatürk'le ilgili iddiaları doğru değildir.)

  3- Gerçek Atatürk, diktatör, ırkçı ya da faşist değil, ulusalcı, yani ulus devlet milliyetçisidir. Atatürk döneminde, nerede ise dünyanın tamamı faşist ya da komünist diktatörlükler altında yaşamıştır. Yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti, içte ve dışta türlü tehdit ve tehlikelere maruz kalmaktayken bile, Atatürk, diktatörlüğe ve despotluğa yönelmemiştir. Kendi çağının özgün koşulları açısından oldukça yumuşak sayılabilecek otoriter bir yönetimle yetinebilmiştir. Bu otoriter tutum, yeni kurulan ülkenin ve yapının pekişmesi açısından gerekli olmuştur. Böylelikle, Atatürk, ulusal birliği kurabilmiş ve koruyabilmiştir. Aynı Atatürk, kendi sağlığında, hiçbir iç ya da dış talep ve dayatma olmaksızın, iki kez çok partili hayata geçiş denemesi gerçekleştirmiştir. Ancak, bu denemeler, Cumhuriyet karşıtlarının istismarları yüzünden başarısızlıkla sonuçlanmıştır. (Dolayısıyla, İkinci Cumhuriyetçilerin ve dış fon destekli liberallerin, Atatürk'le ilgili iddiaları doğru değildir.)

  4- Gerçek Atatürk, sosyalist ya da komünist değil, ancak eşitlikçi, halkçı ve sosyal devletçidir. Sovyetlerle iyi ilişkiler kurmuş ve milli mücadelede onlardan yardım almış olmasına rağmen, Sovyet resmi ideolojisini benimsememiştir. Aynı şekilde, İngiliz himayesini ve Amerikan mandasını da reddetmiştir. (Dolayısıyla, tam bağımsızlık karşıtı, Amerikancı, İngilizci ve eski Sovyetçi çevrelerin, Atatürk'le ilgili iddiaları doğru değildir.)

  5- Atatürk içine kapanmacı değildir. Bilakis, dünyanın gidişatına ve bölge ülkelerindeki sorunlara karşı duyarlıdır. Bu özelliğini, bölge ülkeleri ile gerçekleştirdiği işbirliği anlaşmaları ile kanıtlamıştır. Atatürk döneminin, ithal ikameci iktisat modeli, yeni kurulmuş ulus-devlet yapısının ve o dönemin gerekliliğidir. Ancak, Atatürk, bütünüyle (vahşi) kapitalist bir modelden yana da değildir. Atatürk'ün iktisat modeli, gerekli görülen alanlarda devlet yatırımlarının da yapıldığı, esnek yapılı bir karma ekonomik modeldir. (Dolayısıyla, vahşi kapitalizm yanlılarının ve kendi karları dışında hiçbir konuda en ufak bir kaygı taşımayan sermaye çevrelerinin, Atatürk'le ilgili iddiaları doğru değildir.)

  Anti-emperyalist Atatürk: Batılılaşma mı, Modernleşme mi?

  Bu gerçekliklere, bu şekilde kısaca değindikten sonra, birinci maddede yer alan konuyu biraz daha irdelememiz gerekirse şunları söylemek mümkündür: Evet, gerçek Atatürk, Anti-emperyalist Atatürk'tür. Gerçek Atatürk, Batıcı ya da Batıya rağmen Batılılaşmacı değil, çağdaşlaşmacı, aydınlaşmacı ve modernleşmeci3 Atatürk'tür. Çünkü, Atatürk, liderliğini yaptığı Ulusal Kurtuluş Mücadelesini, Emperyalist Batılılara karşı vermiştir. Türk toplumuna hedef olarak gösterdiği, "çağdaş uygarlık düzeyi" değil, o düzeyin de üzeridir. Atatürk, Batılı olmayı değil, Batılılar kadar güçlü olmayı hedeflemiştir. Bugün, bazılarının, Atatürk'ün Batıcılığının birer göstergesi olarak sıraladıkları kimi uygulama ve tarzlar, tam da bu hedefi yakalamaya yönelik çabanın sonucunda ortaya çıkmışlardır. Atatürk, bunu neden yapmıştır? Çünkü, Atatürk, tehlikenin hep Batıdan geldiğini görmüştür. Gösterdiği bu hedefde, söz konusu bu tehlikeye karşı korunma amacı taşımaktadır. Atatürk, Batıdan gelebilecek tehditlerle daha kolay baş edebilmek için, en az onlar kadar güçlü olmak gerektiğini görmüştür.

  Gerçek Atatürk, tam bağımsızlıktan yanadır. Bugün bazıları, "dünyada tam bağımsız hiçbir ülke kalmamıştır" dese de, bu doğru değildir. Bugünün, bağımsız olan ülkeleri, Batının emperyalist ülkeleridir. Örneğin, ABD, bugün bağımsız bir ülkedir. Batılı diğer emperyalist ülkeler de, en azından, dünyanın geri kalanından daha bağımsız bir şekilde kendi siyasetlerini belirlemekte ve uygulamaktadırlar. Bağımlılık sorunu, bizim de içerisinde olduğumuz, dünyanın geri kalan kısmı için söz konusudur. Burada kastedilen ve gerçek Atatürkçülerin yakındığı bağımlılık, uluslararası emek bölüşümü yüzünden ortaya çıkan, karşılıklı bağımlılık değildir. Sorun olarak görülen, zihni, ekonomik, siyasal, toplumsal, askeri ve kültürel bağımlılıktır. Bu tür bir bağımlılığı da, sanırız hiç kimse savunamaz ve varlığını inkar edemez.

  Batılılaşma ve modernleşme birbirlerinden farklı olgulardır.
  Batılılaşmanın adresi bellidir. Batılılaşma, iyisiyle ve kötüsüyle Batıyı taklit etme, Batılılar gibi olmaya çalışma bayağılıdır. Sonucunda da, kaçınılmaz olarak bağımlılık ve sömürü getirir. Bir toplumun, Atatürk'ün anladığı anlamda kalkınması ve ilerlemesi, asla, Batıcılık ile gerçekleşemez. Batıcı toplumlar, ancak, Batılıları arkadan takip ederler. Onların önüne geçme şansları yoktur. Batıcılık, bir müstemleke (sömürge) zihniyetinin yansımasıdır, iddiasız ve beklentisiz birey ve toplumların işidir.Modernliğin ise tek bir adresi yoktur. Modernlik, insanlığın ortak malıdır ve evrenseldir. Ona kimler, buluşlarıyla, bilimiyle, tekniği ile katkı yaparsa, modernliğin adresi onlardır. Çinliler pusulayı ve kağıdı icat ederek, Müslümanlar yine pusulayı ve geometriyi geliştirerek, Japonlar elektronik bilimini ilerleterek, moderniteye katkı yapmışlardır. Moderniteye katkı yapma konusundaki öncülük, Doğu ile Batı arasında sürekli el değiştirmektedir. Çağdaşlığa, ilerlemeye, yeniliğe, iyiye, güzele, temize açık olmak modernliktir. Modernlik, aynı zamanda kalkınmacılıktır. Aydınlanma felsefesinin, laikliğin, demokrasinin, bilimselliğin savunuculuğudur. Bu değerlerin tamamı, insanlığın ortak değerleridir. Dahası, içerisinde bulunduğumuz ve tüm olumsuzluklarını yaşadığımız, sözde küreselleşme çağında, bu değerlere karşı en büyük saldırı, bu değerleri emperyalizm yolunda istismar eden Batıdan gelmektedir. Dolayısıyla, bu değerlere ulaşma adına Batıcılık yapma, art niyetli değilse, cahilce bir tutumdur. Hatta, sözü edilen bu değerlere karşı saygısızlık ve duyarsızlık anlamı taşımaktadır.Modernizm de kendi içinde, kendine has sorunlar taşısa da, post-modern bir dünya, modern dünyadan çok daha fazla sorunlu olacağa benzemektedir. Dolayısıyla, modernliğe bir alternatif oluşturmamaktadır.

  Atatürk, ulusal egemenlikten ve ulusun tam bağımsızlığından yanadır. Dolayısıyla, Atatürk'ün bize gösterdiği hedef, bağımsızlığın ortadan kalktığı ve ulusal egemenliğin devredildiği, uluslar üstü bir yapıda (AB gibi) yer almak asla olamaz. Hele hele, gerçekleşmesi olası görünmeyen bir üyelik uğrunda, çözülme ve çökertilmeye maruz kalmak, Atatürk'ün, kesinlikle kabullenemeyeceği bir şeydir.
  Bu düşüncenin tam tersini iddia edenler, bu ulusun kendi başına bir şeyleri başarabileceği konusunda inançsız olanlardır. Kendi ulusunun yetenekleri ve gücü konusunda ümitsizlik taşıyanların, o ulus adına, herhangi bir hedef göstermeye hakları yoktur. Halkınızın gücüne ve kabiliyetlerine güvenmiyorsanız, onun adına
  söz söyleme konusundaki meşruiyetinizi de yitirirsiniz. "AB kriterlerini, Ankara kriterleri yaparak yolumuza devam etmek" elbette olasıdır. Bundan daha iyisi, o kriterlerin de üzerine ilaveler yapmak, daha üst düzeyde, kendi model ve standartlarımızı oluşturmak ve uygulamaktır. Bunu, Türk ulusunun başaramayacağını düşünmek, bu halka iftira etmek, bindiği dalı kesmek demektir.
  Buna rağmen, gerçek Atatürk'te, kuru bir Batı düşmanlığı da yoktur. Atatürkçülükte, kuru bir Batı karşıtlığı ile anti-emperyalist olma, birbirinden sağlıklı bir biçimde ayrılmıştır. Atatürk düşüncesinde somutlaşan ve yukarıda sergilenen tüm bu görüşler, Batı ile, özgür, eşit ve egemen unsurlar olarak yanyana ve barış içerisinde yaşayabilme talebinden kaynaklanmaktadır. Burada arzulanan, Batı tarafından sömürülmeden, aşağılanmadan, karşılıklı çıkarların korunup gözetildiği, sağlıklı ve onurlu ilişkiler kurabilmektir.Türkiye'nin bugün maruz kaldığı sözde AB üyelik süreci, bu tür bir sağlıklı ve onurlu ilişki temeline asla oturmamaktadır. Her ne kadar, bazıları, Atatürk'ü de istismar ederek, sanki onun gösterdiği hedefin, bu çözücü ve tahrip edici süreç olduğunu iddia etse de, durum, görüldüğü gibi, bunun tam tersini kanıtlamaktadır. Mevcut sürece, gerçek Atatürkçülerin itirazları da bu yüzden
  ortaya çıkmaktadır.Bu bağlamda, Atatürkçü düşünce, ne Batıya, ne de Doğuya kapalıdır. Bilakis, tüm dünyaya açıktır, çünkü, özgüveni vardır.

  Gerçek Atatürkçülerin Ödedikleri Bedeller

  İşin gizlenen boyutlarını bu biçimde ortaya koyduktan sonra, yukarıda sunulan bu fikirleri, kısmen ya da tamamen savunan aydınların başlarına gelenlere de kısaca değinmek gerekmektedir. Ülkemizde, uzunca bir süredir, Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü gerçek boyutları ile savunabilmek, büyük cesaret gerektiren bir iş halini almıştır. Gerçek Atatürkçülük, adeta, ateşten gömlek haline gelmiştir. Birçok aydın, bu uğurda faili meçhul cinayetlere kurban gitmişlerdir. Geri kalanlar, çeşitli yıldırma ve yıpratma kampanyalarına maruz kalmışlardır. İş ortamlarında itilip kakılmışlar ve dışlanmışlardır. Kimileri, işlerinden atılmışlardır. Türlü iftiralarla karalanmaya çalışılmışlardır. Gerçek Atatürkçülerin maruz kaldıkları bütün bu yaptırımlar, uluslararası bir merkezce yönlendirilen, sistemli bir saldırı karşında oldukları izlenimini uyandırmaktadır.

  Tüm bu sistemli saldırılar, gerçek Atatürkçülüğün, aslında, karanlıkları aydınlatmada ne kadar güçlü ve etkili bir ışık olduğunu göstermektedir. Gerçek Atatürk, yalnızca Türk ulusunun değil, tüm mazlum milletlerin, özgürlük ve bağımsızlık ateşidir. Gerçek Atatürk, mazlum dünyayı ışıttığında, dünya, bugünkünden çok farklı olacaktır. Bu nedenle, karanlıkların aydınlanması bazılarının işine gelmemektedir. O zaman, tüm dünyada işleri zorlaşacaktır. Atatürkçülerin maruz kaldığı, söz konusu baskıların nedeni budur.Ancak, gerçek Atatürk'e ve gerçek Atatürkçülere yapılan bu baskı ve saldırılar bu haliyle devam edemez. Bu durumda olacak olan bellidir. Ulusun gücü olan Kuvayi Milliye, bir kez daha, vatanın ve tüm dünya mazlumlarının namusunu kurtarmak üzere harekete geçecektir.

  Not: Bak bakalım hoca sitede senden başka tamamı büyük harfle konu acan varmı... İkincisi imzanıda kücük harfe çeviririsen süper olacak...


  gerçekler örtülmek isteniyor. Mustafa Kemal"e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz. Onun İstiklal-i tam prensibini, ve onun istiklal-i tam Türkiye idealini yalnızca biz devam ettiriyoruz.Türkiye"nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim.Bundan dolayı da ölümden korkmuyoruz.Ve ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye"nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum. DENİZ GEZMİŞ
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Nikoteen
  Nikoteen's avatar
  Kayıt Tarihi: 31/Temmuz/2005
  Erkek
  Sonynda siyaseti ona buna laf atmayı bırak adam akıllı bir konu açtın.Ewet Atatürk'ü öcü gösteren imaj özellikle cahil insanların bir çoğuna çoktan aşılanmış durumda güzel anlatmış Atatürk'ü kim anlatmışsa ilk defa bir yazını daha ilk cümleden "saçma !" diyerek okumayı bırakmadaım ve ilk defa bir topiğini baştan sona okudum.Umarım hep bu yolda gider,tarikat içinde kavgalara yol açacak topikler açmaktan vazgeçersin..Kolay gelsin..

  H.O.P.E
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  PIROMANTANRI
  PIROMANTANRI's avatar
  Kayıt Tarihi: 02/Nisan/2007
  Erkek
  komünist geçinip atatürkçüyüm diyen özenti bir kız var benim sınıfta da. tartışırken falan bozmak çok güzel oluyor:D

  Birgün yapacak fen şu siyah toprağı altın/Her şey olacak kudret-i irfan ile...inandım.(Tevfik Fikret/Haluk"un Amentüsü)
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ontedi
  ontedi's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Eylül/2005
  Erkek

  Yüce insanı dünya anladı. "O" TIMES'a kapak oldu, 1981 yılı Birleşmiş Milletler tarafından "O"nun yılı ilan edildi, Che "O"ndan esinlendi, Pakistan'da çocuklara "O"nun adı verilir (minnettarlık için), Cezayirde askerlerin cebinden "O"nun resmi çıkar kısacası "O"nu herkes anladı.

            Ama biz "O"nu anlayamadık!

  Düzeltme: Bu arada yazıyı okudum, süper.


  http://www.ontedi.com ve http://www.cizgi.site Siteme beklerim herkesi.
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Asi
  Asi's avatar
  Kayıt Tarihi: 29/Mayıs/2007
  Dişi

  Dünyada kaç kişi ölümünün ardından bu kadar yıl sonra böyle minnettarlıkla anılıyor, kaç kişi böyle büyük bir gurur kaynağı vatan bıraktı milletine, kaç kişi ölümünün ardından vatanının düşmanları tarafından büyük bir kişilik ve deha diye anıldı. Atatürk'e dünyada milyonlarca insan hayranken kurtardığı bu toprakların bu vatanın sahipleri ona her türlü hakareti yapıyor. Atatürk'ün kıymetini anlamaları için 3. dünya savaşınınmı çıkması yoksa şeriatin gelmesimi lazım

 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Android
  Android's avatar
  Kayıt Tarihi: 12/Aralık/2003
  Erkek

  Ataturk u sola cekenler utansın suc bız mıllıyetcılerde demekkı yeterınce onlar kadar sahıp cıkamamısız

  Ataturk tamamıyla mıllıyetcı bı ınsandı ulusalcılık falan fasa fıso mıllıyetcı adam halkını devletını her seyını sever

 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  İnce Memed
  ComputerWolf
  ComputerWolf's avatar
  Üstün Hizmet Madalyası
  Kayıt Tarihi: 26/Mart/2003
  Erkek

  Eger bir insan solcuyum ve Ataturkcuyum diyorsa hicbir sorun yoktur
  Eger bir insan sagciyim  ve Ataturkcuyum diyorsa hicbir sorun yoktur
  Eger bir insan solcuyum ve Ataturke(Kemalizm) karsiyim diyorsa ortada kocaman bir sorun vardir
  Eger bir insan sagciyim  ve Ataturke(Kemalizm) karsiyim diyorsa ortada kocaman bir sorun vardir

  Kemalizm mazlum milletlerin(ezilen uluslarin) emperyalizme karsi verdigi ilk milli kurtulus savasidir,Ataturkcu olmak icin solcu veya sagci olmak gerekmez ama bir insan ben solcuyum diyipte emperyalizmi denize doken bu dusunceye karsi cikiyorsa ben o sahsin solculugundan ,suphe eder , Das Kapital'i bir daha oku derim ,Lenin'i ,Narodnik hareketlerini bir daha oku derim ama  okumamistir zaten :) ...Milleyetcilik saga ozgu birsey degildir ,milliyetcilik ortak bir degerdir Fransiz devriminin insnaliga kazanimidir...milliyetciligi salt sagcilik olarak yorumlamayin ,solcu adam vatanini milletini sevmezmi bu kadar sacma birsey olabilirmi....Zikinin dogrusuna solcu olanlar Kemalizme karsi cikar bundada Ataturk'un asker temelli olmasi vardir ,birileri o sahislara askere kufuretmesi gerektigini ogretmistir ,birileri o sahsa cunta cunta cunta uclemesini ogretmistir...mantikla degil ezberle hareket etmeyi ogrenmislerdir...cunku kendileri Kubadaki Havana meydanaina MUSTAFA KEMAL ATATURK heykeli diktiren Fidel Castro'dan daha solcudurlar ,cunku kendileri  Cindeki ilkokul cagindaki cocuklara dunyanin en buyuk devrimcilerinin arasinda diye Ataturku okutan Mao'da daha solculardir ...Iste bizim memlekette solcu(!) olmanin bas sarti ,bayraga ,ataya ve orduya kufur etmekten gecer...Turk bayragini elinde tasiyamazlar , butun dunya uluslari 1 Mayis isci bayramini kendi ulusal bayraklariyla kutlarken bizim solcular(!) Turk bayragini meydanlara sokmaz....parti adi vermiyeyim bir partiye bir sene hangi sene farketmez ,Fransiz X partisinin yoneticisi geliyor , parti merkezlerindeki burolarina giriyor duvarlar dikkatini cekiyor ,diyorki yahu sizin bu duvarda niye Turk bayragi yok , bizim solcular(!) o sermayenin bayragi diye cevap veriyor...bunun uzerine Fransiz X Parti yoneticisi(sanirim sekreteri) soyle bir cevap veriyor "Sizin ulusal bayraginiz ,bir zamanlar benim emperyalist ulkeminde icinde oldugu emperyalist devletleri yenilgiye ugratip ,emperyalizme karsi milletleri uyandiran bir savasin sonucunda dogmustur ,o bayrak emperyalizmi yenmistir ve siz o bayragi asmiyorsunuz..." gibi bir cevap...

  +Simdi ucbes dusunceden ve mantiktan uzak eleman cikip butun solculara kayarsa bende ona kayarim solcu ile solcu(!) arasindaki farki iyi kavrayin...Solcu(!) ya bir ornek vereyim size Deniz Gezmis posteriyle PKK mitinginde yer alan adam solcu(!) dur ...ama Deniz Gezmis posteri ve elinde Turk Bayragi ile yuruyen birisine rastlarsaniz o solcudur....unutmayin sag-sol fark etmez hepimiz bu ulke adina guzel seyler dusunuyoruz ,hicbir solcu ben bu memleketi bolecem ,insanlara zulmedecem gibi seyler dusunmez ,tipki hicbir sagcinin dusunmeyecegi gibi ...onun icin sag-sol ortak noktamiz bu ulkenin iyiligine kafa yormamizdir...eyvallah !


  Hep denedin. Hep yenildin. Olsun yine dene , yine yenil ama daha iyi yenil !
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ibosoft
  ibosoft's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Ağustos/2005
  Erkek
  gerçeklerden korkmayın. (Post'umu silen arkadaş)

  dizi dizi incisin danalıkta birincisin
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Android
  Android's avatar
  Kayıt Tarihi: 12/Aralık/2003
  Erkek

  computerwolf yazını okudum guzel:

  hoca aslında sagcı solcu bunlar bos kavramlar ınsanımızın aklı bunlarla mesgul

  aslında ıkısındede hedef amac ortaktır

  ıkısıde vatan mıllet ıcın yola cıkmaktır

  zaten ona buna hakaret eden kursun sıkan solcu degıldır komunısttır yanı anarsıst

  bılmezlerkı komunızm nasıl bı yasam tarzıdır sosyalızm nasıl bı rejımdır ama gel gelelım bızım salak evlatlarımız karı kız ayagı etıket yapmak ıcın komunıst takılırlar

  devır ekmek devrı sıyaset bos ıs bu vatanda yasıyorsan bu vatanın ekmegını yıyorsan bu vatanı sevıp menfaatlerını dusuneceksın

  bu arada denız gezmıs dedıgın adam anarşist devletın polısıne askerıne kursun sıkan adam vatan haınıdır

 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  decameron
  decameron's avatar
  Üstün Hizmet Madalyası Bilgi/Destek Madalyası Savaş Madalyası
  Kayıt Tarihi: 29/Haziran/2003
  Erkek

  ibosoft bunu yazdı:
  -----------------------------
  gerçeklerden korkmayın. (Post'umu silen arkadaş)
  -----------------------------

  Hoca bas git allahını seversen , konuların içine sıçar oldun yavaş sıçacaksın sustuk sustuk nereye kadar , bu konu Atatürk hakkında, sen gelmiş Yok Hz. Muhammed vs daha meşhurdu abartmayalım diye yazıyorsun , aç bi muhammed konusu orada tartış. Konuların içine sıçtığının farkındasın sende itinayla mı yolladılar seni siteye? Gidip forumun orta yerine sıçasın diye?

 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  mephisto
  mephisto's avatar
  Kayıt Tarihi: 23/Ocak/2006
  Erkek
  ComputerWolf bunu yazdı:
  -----------------------------

  Eger bir insan solcuyum ve Ataturkcuyum diyorsa hicbir sorun yoktur
  Eger bir insan sagciyim  ve Ataturkcuyum diyorsa hicbir sorun yoktur
  Eger bir insan solcuyum ve Ataturke(Kemalizm) karsiyim diyorsa ortada kocaman bir sorun vardir
  Eger bir insan sagciyim  ve Ataturke(Kemalizm) karsiyim diyorsa ortada kocaman bir sorun vardir

  Kemalizm mazlum milletlerin(ezilen uluslarin) emperyalizme karsi verdigi ilk milli kurtulus savasidir,Ataturkcu olmak icin solcu veya sagci olmak gerekmez ama bir insan ben solcuyum diyipte emperyalizmi denize doken bu dusunceye karsi cikiyorsa ben o sahsin solculugundan ,suphe eder , Das Kapital'i bir daha oku derim ,Lenin'i ,Narodnik hareketlerini bir daha oku derim ama  okumamistir zaten :) ...Milleyetcilik saga ozgu birsey degildir ,milliyetcilik ortak bir degerdir Fransiz devriminin insnaliga kazanimidir...milliyetciligi salt sagcilik olarak yorumlamayin ,solcu adam vatanini milletini sevmezmi bu kadar sacma birsey olabilirmi....Zikinin dogrusuna solcu olanlar Kemalizme karsi cikar bundada Ataturk'un asker temelli olmasi vardir ,birileri o sahislara askere kufuretmesi gerektigini ogretmistir ,birileri o sahsa cunta cunta cunta uclemesini ogretmistir...mantikla degil ezberle hareket etmeyi ogrenmislerdir...cunku kendileri Kubadaki Havana meydanaina MUSTAFA KEMAL ATATURK heykeli diktiren Fidel Castro'dan daha solcudurlar ,cunku kendileri  Cindeki ilkokul cagindaki cocuklara dunyanin en buyuk devrimcilerinin arasinda diye Ataturku okutan Mao'da daha solculardir ...Iste bizim memlekette solcu(!) olmanin bas sarti ,bayraga ,ataya ve orduya kufur etmekten gecer...Turk bayragini elinde tasiyamazlar , butun dunya uluslari 1 Mayis isci bayramini kendi ulusal bayraklariyla kutlarken bizim solcular(!) Turk bayragini meydanlara sokmaz....parti adi vermiyeyim bir partiye bir sene hangi sene farketmez ,Fransiz X partisinin yoneticisi geliyor , parti merkezlerindeki burolarina giriyor duvarlar dikkatini cekiyor ,diyorki yahu sizin bu duvarda niye Turk bayragi yok , bizim solcular(!) o sermayenin bayragi diye cevap veriyor...bunun uzerine Fransiz X Parti yoneticisi(sanirim sekreteri) soyle bir cevap veriyor "Sizin ulusal bayraginiz ,bir zamanlar benim emperyalist ulkeminde icinde oldugu emperyalist devletleri yenilgiye ugratip ,emperyalizme karsi milletleri uyandiran bir savasin sonucunda dogmustur ,o bayrak emperyalizmi yenmistir ve siz o bayragi asmiyorsunuz..." gibi bir cevap...

  +Simdi ucbes dusunceden ve mantiktan uzak eleman cikip butun solculara kayarsa bende ona kayarim solcu ile solcu(!) arasindaki farki iyi kavrayin...Solcu(!) ya bir ornek vereyim size Deniz Gezmis posteriyle PKK mitinginde yer alan adam solcu(!) dur ...ama Deniz Gezmis posteri ve elinde Turk Bayragi ile yuruyen birisine rastlarsaniz o solcudur....unutmayin sag-sol fark etmez hepimiz bu ulke adina guzel seyler dusunuyoruz ,hicbir solcu ben bu memleketi bolecem ,insanlara zulmedecem gibi seyler dusunmez ,tipki hicbir sagcinin dusunmeyecegi gibi ...onun icin sag-sol ortak noktamiz bu ulkenin iyiligine kafa yormamizdir...eyvallah !


  -----------------------------

  Tesekkurler acıklamalar ıcın computerwolf tamamıyle katılıyorum..

  Bu bazı Lenınıst Markıst kesım Ataturkculugu fasıstlık olarak gormektedır veya gostermeye calısmaktadır.. Oysa ben fasıstlıkle Ataturkculugu bagdastıramadım.Verdıgın ornekte cukk oturmus =)

  Fetonun sagına gelırsek onlarında farklı yonlerden Ataturk dusmanlıgı yaptıgını gorebılıyoruz..Onemlı olan hosgorulu bı bıcımde herkese saygı duymak ..

   

  Android bunu yazdı:
  -----------------------------

  devır ekmek devrı sıyaset bos ıs bu vatanda yasıyorsan bu vatanın ekmegını yıyorsan bu vatanı sevıp menfaatlerını dusuneceksın

  bu arada denız gezmıs dedıgın adam anarşist devletın polısıne askerıne kursun sıkan adam vatan haınıdır


  -----------------------------

  Hocam, Denız Gezmısle alakalı olaraktan sadece tek yonlu degıl hergorusten kısılerın kıtaplarını alıp okumanı ısterım..Bana gore Deniz vatan haını degıldır.. Gorusune saygım var fakat yanıldıgını dusunmekteyım


  Issız kuytu köşelerden and olsun ki döneceğiz !
Toplam Hit: 4672 Toplam Mesaj: 32