folder Tahribat.com Forumları
linefolder Genel
linefolder Anne Ben Ateist Oldum :)Anne Ben Ateist Oldum :)

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Otistiq
  Otistiq's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Ağustos/2005
  Erkek

  crafty bunu yazdı:
  -----------------------------
  otistiq o zaman sana bir sorum olacak bizim hem topraktan geldiğimiz hemde meniden geldiğimiz yazıyor kuranda değil mi? hangisi doğru peki? dünyanın gazdan geldiğini hepimiz kabul ediyoruz daha sonra katılaşmalar fln peki madem bu kadar kudretli herşeyi yapabilecek güce sahip Allah neden dünyayı direk yaratmamış? bir de adem ile havvanın ilk insanlar olduğundan bahsediliyor. bu durumda ilk insanlar adem ile havva ise ilk insanlar neden mağralarda yaşamış bu kadar ilkelmiş? kullar arasında ayrılık olmaz ise neden erkek topraktan kadınsa erkeğin omurgasından yaratılmıştır? adem yasak elmayı yediği için cezalandırılıp dünyaya gönderildiği ve burada tüm insanların sınandığı söylenir bu durumda havvanın sucu neydi? hepsini geçtim adem ile havva cennetten kovuldu ve dünyaya gönderildi burada sınandıklarını bilmiyorlarmıydı? biliyorlarsa neden o zaman Allahı anlatmamışlar cocuklarına da ilk dini olgular putlara hayvanlara tapınmak olmuş ya da mitoloji neden ortaya cıkmış?
  -----------------------------
  Gerçekten Kurân-ı Kerim'de sadece insanın yaradılışı gibi biolojik değil, hukukî, ahlakî, sosyal ve ekonomik konular yanında astronomi, jeoloji, botanik, zooloji ve tıp gibi çeşitli bilim dallarına dair bilgiler görüyoruz. Tıp bilimlerine dair konular oldukça önemli bir yer tutuyor (1). Pek çok kimse bir din kitabında bilimle ilgili bu gibi konuların bulunmasını, bunların incelenmesini, "bilimsel" veri ve hipotezlerle karşılaştırılmasını tuhaf bulabilir. Bu düşünce tarzı bile batılı bilim adamlarından intikal etmiştir. Batılı bilim adamları bilim ve din ilişkisinden bahsederken çok defa sadece hristiyanlık ve yahudiliği göz önüne alır, katiyen İslâm'ı nazar-ı itibare almazlar. Batıdaki bu yanlış değerlendirme bazen bilgisizlik; fakat çok defa orientalistlerin kıskanç ve kasıtlı aleyhtarlıklarından ileri gelmektedir (2). Son yıllarda batılı bilim adamlarının İslâm'ı doğru değerlendirmeye; hatta batılı entelektüeller arasında İslâm'ı seçenlerin dikkati çekecek derecede çoğalmaya başladığını söylemeliyiz.

  Kurân-ı Kerim'e göre insanın yaradılışını iki bölümde inceleyebiliriz. Hz. Adem' jn yaratılışı. Anne rahminde insan yavrusunun yaratılışı. Birinciye Havva annemizin, ikinciye Hz.İsa (a.s.)'nın yaratılışı ilave edilmelidir.

  Hz. Âdem'in (a.s.) yaratılışına dair Kuran ayetleri şu mealdedir (3):

  "Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife (bir insan, Adem) yaratacağım" demişti (Bakara 30).

  "And olsun biz insanı kuru bir çamurdan suretlenmîş balçıktan yarattık" (Hicr 26).
  "O insanı (Ademi) bardak gibi (çınlayan) kupkuru bir balçıktan yarattı (Rahman 14)

  "Yaratılışta kendileri mi daha kuvvetli yoksa bizim yarattıklarımız mı?Hakikat bizonları cıvık bir çamurdan yarattık" (Saffat 11)

  "Ki o, yarattığı herşeyi güzel yapan, insanı (Âdemi) yaratmaya da çamurdan başlayandır" (Secde 7)

  "And olsun biz insanı (Âdemi) çamurdan (süzülmüş) bir hulâsadan yarattık" (Mü'minun 12)

  "O,sîzi çamurdan yaratan sonra ölüm zamanını takdir edendir" (Enam 2).
  "Sizi (aslınızı) ondan (topraktan) yarattık" (Taha 55)

  "Sizi bir topraktan yaratmış olması O'nun ayetlerindendir. Sonra siz (her tarafa yayılır) bir beşer_oldunuz" (Rum 20)

  "... İblis dedi: Ben bir çamur olarak yarattığın kişiye secde eder miyim" (İsra 61, Araf 12, Sâd 76)

  Bu âyetler özetlenecek olursa, "Âdem çamurdan yaratılmıştır" (İsra 61, Araf 12, Sad76, Secde 7),

  'Âdem cıvık çamurdan yaratılmıştır" (Saffat 11)
  "Âdem çamurdan süzülmüş bir hulâsadan yaratılmıştır" (Mü’minun 12)
  "Âdem kuru çamurdan suretlenmiş balçıktan yaratılmıştır" (Hicr 27, Rahman 4). (3).

  Adem (yerden çıkmış varlık) edim (yeryüzü, toprak) anlamında İbranice bir kelimeden gelmektedir, Âdem'in çamurdan, yani toprağın su İle karışımından yaratıldığı, daha açık bîr ifade ile kuru çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yaratılıp ilâhi ruhtan üflendikten sonra canlandığı beyan ediliyor:


  "Ki o yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı (Âdem'i) yaratmaya çamurdan başlayandır" (Secde 7)

  "Sonra onu (Âdem'i) düzeltip tamamladı, içine ruhundan üfürdü, sizin İçin kulaklar, gözler, gönüller yarattı" (Secde 9) (3).

  Gerçekten sadece insanın değil tüm canlıların yapısını teşkil eden esas maddenin topraktaki elementler ve sudan ibaret olduğu özellikle insan organizmasının % 30'nun inorganik ve organik (katı) madde, % 70'nin sudan ibaret olduğu bilinmektedir. Bu terkip göz önüne alınırsa insan organizması suyu galip bir yapı gösteriyor. Hayatı su veriyor. Keza bitkiler, hayvanlar ve herşey topraktan geliyor, tekrar ona dönüyor ve toprak oluyor.

  Elmalılı Hamdi tefrişinde Hz. Âdem'in çamurdan çıkarılan bir hulâsadan, yani önce çamurdan istifa (temiz olanı seçme) ile ayrılan bir hulâsadan yaratıldığını ifade ediyor (4); adeta insanın anne rahminde bir nutfeden yaratılması gibi, önce çamurdan ayrılan nutfe mahiyetini almış hulâsa dan halk edilmiş; sonra ruh verilmiş ve böylece Adem yaratılmış oluyor. Fahreddin Razi(5)de tefsir-i kebirinde Hz. Âdem'in topraktan seçilmiş bir hulâsadan yaratılmış olduğunu vurguluyor.

  Hz. Âdem'in yaratılışı bugün bilim adamının laboratuarda tekrarlayacağı bir deney gibi gözükmüyor. Bu, muhteşem bir araştırma olarak* karşımızda duruyor. Burada en önemli nokta Adem'in vücudunu teşkil eden topraktaki inorganik elementlerin nasıl organik bir hayat biçimine dönüştüğüdür (6). Bugün bilim bunun cevabını vermiş değildir. Bu muhteşem olayı kör bir tesadüfe bağlıyarak yaradılışı bu şekilde izah etmek kesinlikle mümkün değildir^ Bu konuda Kurân-ı Kerîm Âdem'in ve ondan insan neslinin türemesini öldükten sonra dirilme yada yeryüzünde kuruyan tabiatın tekrar nasıl canlandığına yemyeşil olduğuna dikkatimizi çekerek, topraktan bir canlı yaratmanın bir ölüyü tekrar diriltmekten daha yüksek bir kudret gerektirdiğini bildiriyor:

  "Ey insanlar; eğer siz öldükten sonra dirilmek hususunda herhangi bir şüphe içinde iseniz şu muhakkaktır ki biz sizin aslınızı topraktan,sonra onun zürriyetini insan suyundan, sonra pıhtılaşmış bîr kandan, daha sonra da hilkati belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık ve bunları size kudretimizi apaçık gösterelim diye yaptık. Siz dileyeceğimîz muayyen bir vakte kadar rahimlerde duruyorsunuz. Sonra sizi çocuk olarak daha sonra da kuvvetinize,yiğitlik çağına ermeniz İçin büyütüyoruz. Kiminiz öldürülüyor, kiminiz de evvelki bilgisinden sonra artık hiçbir şey bilmemek üzere Ömrün en fena devresine doğru gerisin geri itiliyor. Sen yeryüzünü kupkuru ve ölü görürsün. Fakat biz onun üstüne yağmuru indirdiğimiz zaman o harekete gelir, kabarır, her güzel çiftten nice nebat bitirir" (Hac 5) (3).

  "De ki yeryüzünde gezip dolaşın da (Allah'ın) hilkate nasıl başladığını görün. Allah yeni bir ahiret hayatını da tekrar yaratacaktır. Çünkü Allah her şeye hakkıyle kadirdir" (Ankebut 20).

  Nihayet Kurân-ı Kerim göklerle yeryüzünün, dağların, diğer canlıların yaratılışı hakkında bilgiler veriyor:

  "İnkâr edenler görmediler mi ki göklerle yer bitişik halde iken bizim onları birbirinden ayırdığımızı, her canlı şeyi de sudan yarattığımızı o küfür (ve inkâr) edenler görmediler mi? Hâla inanmayacaklar mı onlar?

  Yer (yüzün) de onları (insanları) çalkalar diye sabit sabit dağlar yarattık.Aralarında da bol bol yollar yaptık. Biz gökyüzünü de korunmuş bir tavan (gibi) yaptık onlar (münkirler) İse bunun ayetlerinden (Allah1 in varlığına birliğine işaret) yüz çeviricidirler.

  O geceyi-gündüzü, güneşi, ayı yaratandır ve bütün bunlar kendi yörüngesi içinde yüzmekte (devretmekte) dîr" (Enbiya 30, 31, 32, 33) (3).

  "Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi kanat üstünde,kimi ayağı üstünde yürüyor, kimi de dört (ayağı) üstünde yürüyor" (Nur 45} (3).

  Tekrar insanın yaradılışına dönelim. Âdem'den sonra Havva'nın yaradılışı hakkında Kurân-ı Kerîm;

  "Ey insanlar sizi bir tek candan (Âdem'den) yaratan, ondan da yine onun zevcesini (Havva'yı) vücuda getiren ve İkisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbiniz (e karşı gelmek) den sakının" (Nisa 1) (3).

  "O, sizi bir candan (Adem’den) yaratan, bundan da (gönlü) kendisine ısınsın diye eşini yaratan o'dur (Allahtır) vaktâ ki o (eşini) örtüp bürüdü (cinsi münasebet) o'da hafif bir yük yüklendi de (gebe oldu) bununla gidip geldi nihayet (gebeliği) ağırlaşınca ikisi de Rablerine şöyle dua ettiler. "Eğer bize düzgün (hilkati tam) bir çocuk verirsen andolsun ki her halde şükredenlerden olacağız" (Araf 189}

  "Size nefislerinizden kendilerine ısınmanız için zevceler yaratmış olması, aranızda bir sevgi ve esirgeme yapması
  onun ayetlerindendir"(Rum 21).

  "Sizi bir kişiden yarattı. O, sonra ondan da eşini meydana getirdi. Sizin için davarlardan sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karnı içinde bir yaradılıştan öbür yaradılışlara (kalb ile) halk edip duruyor....." (Zümer 6).

  "....Size hem kendi (cins) inizden eşler hem davarlardan eşler yaptı. Sizi bu suretle (zürriyetlendirip) üretiyor......" (Şûra 11)

  Havva, Âdem'den nasıl vücuda gelmiştir? Bu konuda Kurân-ı Kerim'de geniş tafsilat yoktur. Havva Arapça bir kelime olan 'Hayy (canlı)'dan gelmektedir.Canlıdan (Adem'den) yaratıldığı için bu isim verilmiştir.İslâm kaynaklarında Havva'nın yaratılışı hakkında iki görüş vardır (7):

  Ekseri ulemanın görüşüne göre Cenab-ı Hak Adem'e bir uyku hali verdi,sonra O'nun sol kaburga kemiklerinin birinden Havva'yı yarattı. Adem uyanınca onu gördü O'na meyletti ve onunla ülfet peyda ederek ısındı. Çünkü o kendinden, bir parçasından yaratılmıştı (7). Bazıları Havva'nın Âdem'in kaburga kemiğinden yaratılmasının İsrailiyyat (ben-i İsrail kitaplarındaki masallar) olduğunu bildirmişlerdir. Bazı hadis-i şeriflerde kadınlar kaburga kemiğine benzetilmiş ya da "kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır onu doğrultmaya çalışırsan kırarsın; olduğu gibi kabul edersen istifade edersin" şeklinde bir ifade mevcuttur (9,10}.

  Alıntıdır..

  Hz Adem ile ilgili kısım ise

   Cenabı Hakkın, Hz. Âdemi yaratmazdan önce meleklerle olan konuşmasına dikkat edelim. Bakara Suresinde şöyle anlatılmaktadır: “Hani, rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar, Bizler hamdinle sana tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara, sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi.” (Bakara Sûresi, 30)

  Ayet-i Kerimenin mealinde de görüldüğü gibi, Cenabı Hak daha Hz. Âdemi yaratmadan önce insan nevini yeryüzünde var edeceğini haber vermektedir. Yani insanların cennette değil de, dünyada yaşayacaklarını bildirmektedir. Şeytanın Hz. Âdemi aldatması, insanın dünyaya gönderilmesine sadece bir sebep olmuştur.

  Dünyanın yaratılışı

  Semavat ve arz altı devrede, safha safha yaratılmış. Ve sonunda şu gördüğümüz harikalar harikası kâinat çıkmış ortaya.

  Onun yaratılışındaki bu hikmet tecellisi ondaki hadiselerde de kendini göstermiş. Gece birden kaplamamış yeryüzünü; gündüz de âniden gelmemiş. Geceden seher vaktine geçilmiş ve onu güneşin doğuşu takip etmiş. Daha sonra güneşin yine yavaş yavaş yükselmesiyle öğle vaktine erişilmiş, onu da o bereketli ikindi vakti takip etmiş ve sonunda gurup.

  Gündüz âniden gelse, gece birden bastırsaydı ne seherden söz edebilirdik, ne öğleden, ne ikindiden.

  Semavat ve arzın 6 günde halk edilmesine gelince:

  İlk yaratılış 1. gün ve devir.
  Hz. Adem’in yaratılışı 2. gün ve devir.
  Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın gönderilmesi 3. ve gün devir.
  Dünyanın kıyamet başlangıcındaki harabiyeti 4. gün ve devir.
  Bu imtihan dünyasının kıyamet ile bütün bütün kapanması 5. gün ve devir.
  Dünyanın kıyametinden haşir sabahına kadar geçen dönem ise 6. gün ve devir.

  ve son olarak Hz.Adem ' HAKKINDA yasak meyve ilgili

  Şeytanın cennete girişi ve Âdem ile Havva'ya yaklaşması konularında Kur'an ve sahih hadislerde fazla bilgi yoktur.

  Hasan Basri hazretleri demiştir ki: “Yüce Allah’ın vermiş olduğu bir kuvvet ile, şeytan yerden göğe veya cennete vesvese ulaştırabilmiştir.” Bu manaya göre yılan tabirinin, insan için yılan gibi zehirli bir hayati kuvvetten kinaye olduğu ve bizzat yılanın anlaşılmayacağı söylenebilir.

  Bazı tefsirciler şöyle der: “Adem ve Havva, bazen cennetin kapısına yakın gelirler,Şeytan da dışardan gözetir, yaklaşırdı; vesvese bu şekilde meydana geldi.”


  Şeytanın cennetten kovulması, dışarıdan vesvesesini ulaştırmasına engel olmayacağından, bu konuda bir zıtlığın olmayacağı sonucuna varabiliriz. Allah, imtihan gereği olarak, Şeytanın vesvesesini Hz. Adem aleyhisselama işittirmiştir.

  Nefis.. Şeytanın nefsi insana neler yaptırıyor... Herzaman farkında olmada yanlısı yapabiliyor ve yaptığımz zamanda karşılığnda cezalandırıldığımızn bile farkına warmıyoruz..


  Hayallerim ve Kendim.
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  trooper
  trooper's avatar
  Kayıt Tarihi: 11/Kasım/2007
  Erkek
  kardeş nörüyon sen yawe one minute one minute! Ananı da al git demede önce...
  ataist olmuşun o annenle aranda bi konu ben sadece konunda kullandıgın 'ulkedeki ibadethanelerin %99 u muslumanlara ait' cumlesini begendim. tebrik etmek isterim cok dogru bi saptama.

  **NOT:ilk iki cumlem sadece tebessüm amaçlıdır. yanlış anlaşılmıyaa 

  ZzZzZzZ...!
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Spacheata
  Spacheata's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Temmuz/2008
  Erkek

  Otistiq dostum o kuranda yazanların büyük çoğunluğu tevratta incilde de yazıyor..(taa ki ademin ayvayı yemesinden başlayarak) bana öyle orjinal bişey söyle ki ha bu demek böyleymiş diyeyim... 

  mesela ruhun ne olduğundan bahset...

  evet bana ruhun ne menem bişey olduğunu açıklayacak biri hala çıkmadı.? 

   


  Ayrıca çok şekersin :)
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  crafty
  crafty's avatar
  Kayıt Tarihi: 19/Eylül/2006
  Erkek
  otistiq ellerine sağlık güzel bilgiler yalnız kafamdaki sorular gitmiş değil adem ile havva bir şekilde yaratılmış bununla ilgili çeşitli bilgiler var hepsini de yazında söylemişsin... ancak orada bişey dikkatimi cekti havva hamile kalıyor ve Allaha eğer sağlıklı bir cocuk verirsen sana minnettar olacam gibi bir cümle geçiyor cümle tam olarak bu şekilde değil de sanırım dediğim cümleyi hatırlamışsındır... peki adem ile havva Allahın varlığını biliyorlar ise neden cocuklarına Allahın varlığından bahsedilmemiştir? dünyanın yaradılışından bahsedilmiş ancak bunlar bilimsel olarak açıklanmaktadır yer çekimi sayesinde gazlar yer küreden ayrılamamaktadır ve yoğunluk sebebi ile katmanlar oluşmaktadır. güneş etrafında dolanabilmesi de yine kütle çekim ve merkez kaç kuvveti ile açıklanabilmektedir. bunlar bilimsel olarak açıklanmıştır...

  Kasnak yuvarlandı elek oldu, eski orospular melek oldu...
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ShockMan
  ShockMan's avatar
  Kayıt Tarihi: 29/Eylül/2004
  Erkek

  Spacheata bunu yazdı:
  -----------------------------

  Otistiq dostum o kuranda yazanların büyük çoğunluğu tevratta incilde de yazıyor..(taa ki ademin ayvayı yemesinden başlayarak) bana öyle orjinal bişey söyle ki ha bu demek böyleymiş diyeyim... 

  mesela ruhun ne olduğundan bahset...

  evet bana ruhun ne menem bişey olduğunu açıklayacak biri hala çıkmadı.? 

   


  -----------------------------

  Boşuna Bekleme bence, Benliğimin yapısının Maddesel olmayışıından ötürü, Kimseye hatta kendime bile izah edemem. Kaldıki Bu hususta beklemek yerine, Yaratan Bilinsin isteseydi bilirdik demelisin bence.

  Sadece Varolduğunu bildiğimiz ama Bi Türlü Ortaya Koyamadığıımız bişeydir. Aynı Allah Gibi.


  Net ortamı, tek tük de olsa iyi dostluklar sağlamışsa bile, vefasızlığı ile ünlüdür..!
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Spacheata
  Spacheata's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Temmuz/2008
  Erkek
  ShockMan bunu yazdı:
  -----------------------------
  Spacheata bunu yazdı:
  -----------------------------

  -----------------------------

   

  Boşuna Bekleme bence, Benliğimin yapısının Maddesel olmayışıından ötürü, Kimseye hatta kendime bile izah edemem. Kaldıki Bu hususta beklemek yerine, Yaratan Bilinsin isteseydi bilirdik demelisin bence.

  -----------------------------

   

  ama ben yaratan iman etmemi isteseydi iman ederdim diycem :D 


  Ayrıca çok şekersin :)
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  trooper
  trooper's avatar
  Kayıt Tarihi: 11/Kasım/2007
  Erkek
  Spacheata bunu yazdı:
  -----------------------------

  Otistiq dostum o kuranda yazanların büyük çoğunluğu tevratta incilde de yazıyor..(taa ki ademin ayvayı yemesinden başlayarak) bana öyle orjinal bişey söyle ki ha bu demek böyleymiş diyeyim... 

  mesela ruhun ne olduğundan bahset...

  evet bana ruhun ne menem bişey olduğunu açıklayacak biri hala çıkmadı.? 

   


  -----------------------------

  kardeş sen neden hala milletin acıklamalrını bekliosun. bence veya sence diye başlayaan cumlelerin sana bi faydası olacagını sanmıyorum. ne merak ediyorsan ac kuranı oku. orda aradıgın şeyi bulucaksın.
  yorumla olacak işler degil bunlar. yorumla inanılacak şeyleer istiyorsan var git matta markosa veya hinduya carta curtaa.
  sen yatar ki bu inanma işine gonul ver gerisi gelir

  ZzZzZzZ...!
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Spacheata
  Spacheata's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Temmuz/2008
  Erkek
  yoo yorum değil delille kanıtla 

  Ayrıca çok şekersin :)
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  crafty
  crafty's avatar
  Kayıt Tarihi: 19/Eylül/2006
  Erkek
  trooper bunu yazdı:
  -----------------------------
  Spacheata bunu yazdı:
  -----------------------------

  Otistiq dostum o kuranda yazanların büyük çoğunluğu tevratta incilde de yazıyor..(taa ki ademin ayvayı yemesinden başlayarak) bana öyle orjinal bişey söyle ki ha bu demek böyleymiş diyeyim... 

  mesela ruhun ne olduğundan bahset...

  evet bana ruhun ne menem bişey olduğunu açıklayacak biri hala çıkmadı.? 

   


  -----------------------------

  kardeş sen neden hala milletin acıklamalrını bekliosun. bence veya sence diye başlayaan cumlelerin sana bi faydası olacagını sanmıyorum. ne merak ediyorsan ac kuranı oku. orda aradıgın şeyi bulucaksın.
  yorumla olacak işler degil bunlar. yorumla inanılacak şeyleer istiyorsan var git matta markosa veya hinduya carta curtaa.
  sen yatar ki bu inanma işine gonul ver gerisi gelir

  -----------------------------
  hocam bu işler yorumla olacak işler değil demişsinde asıl bu işleri körü körüne yapmayacaksın neyi ne için yapacağını bileceksin! neden bize akıl verilmiş o zaman? islam dinine göre neden biz burada sınanıyoruz o zaman? neyi ne için yaptığını bileceksin ki anlamı olsun...

  Kasnak yuvarlandı elek oldu, eski orospular melek oldu...
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  trooper
  trooper's avatar
  Kayıt Tarihi: 11/Kasım/2007
  Erkek

  armut piş ağzıma düş.
  hem sen sırf annene muhalefetsin başka da bişe degil.
  işiş yokuşa sürüp duruyorsun.
  ben şunu aradım şurda tıkandım diyeceksin bizde dewam ettircez.
  ama sen teee ilk baştan al konuyu diorsun. öle yağma yok. sen kendin için çaba gostermedikten sonra ben hiç gostermem

   


  ZzZzZzZ...!
Toplam Hit: 23478 Toplam Mesaj: 286